مشكل رايانهاي باعث كاهش ارزش سهام گوگل شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- يك مشكل رايانهاي سبب شد ارزش سهام گوگل با 86 درصد كاهش روبهرو ش//ود. از سوي ديگر ارزش سهام مايكروسافت 80 درصد رشد كرد.

اين مشكل رايانهاي عجيب سبب شد قيمت سهام برخي از مهمترين شركتهاي فناوري از جمله آمازون و گوگل به شدت كاهش يابد بهطوري كه ارزش برخي از اين شركتها ميلياردها دالر كاهش يافت. از سوي ديگر برخي شركتها نيز با افزايش بيسابقه ارزش روبهرو شدند، اين مشكل باعث شد ارزش سهام آمازون با 87 درصد و آلفابت )شركت مادر گوگل( با 86 درصد كاهش روبهرو شود.

اين مشكل رايانهاي پس از آن اتفاق افتاد كه تهيهكنندگان اطالعات مالي به اشتباه اطالعات آزمايشي بورس نزدك را قيمتهاي واقعي تلقي كردند. از سوي ديگر ارزش سهام مايكروسافت 80 درصد رشد كرد. به اين ترتيب براي مدتي كوتاه ارزش شركت مايكروسافت به هزار ميليارد دالر رسيد!

البت//ه قيمت واقعي س//هام تغييري نكرد و هي//چ معاملهاي در اين قيمتهاي غيرواقعي نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.