ایتالیا راهآهن سریعالسیر قم- اراک را میسازد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رویترز- قطر ایرویز با بسته شدن شبکه هوایی تحتتاثیر تحریم کشورهایعربی،مسیرجدیدیرامعرفیکرد.هواپیماییقطر)قطر ایرویز( اعالم کرد پروازهایی را به سوهار در عمان و پراگ در ماه آینده آغاز خواهد کرد که این اولین مسیرهای جدیدی است که پس از بسته شدن حریمهای هوایی کشورهای عربی در نتیجه قطع رابطه با قطر و توقف پروازهای قطرایرویز به 18 مقصد خاورمیانه، توسط این شرکت معرفی و بازگشایی میشود.

قطرایرویز که اعالم کرده بود برنامه توسعه خود در مناطق دیگر را س//رعت خواهد بخش//ید، اعالم کرد از هشتم آگوست هفتهای س//ه بار به سوهار در شمال عمان پرواز خواهد داشت و از 21 آگوست هم پروازهای هفتگی را به پایتخت جمهوری چک، پراگ برقرار خواهد کرد. اکبر الباکر، مدیر اجرایی ارشد قطرایرویز، اکبر الباکر میگوید: افتتاح مسیرهای هوایی سوهار و پراگ در اولویت کار ما قرار گرفته است.

خدم//اتجدیدباجتهایباریکپیکر ایرباسارائه خواهند شد که قبال هم در مسیرهای خاور میانه به کار گرفته میش//دند.قطرایروی//زهواپیماهای خ//ودرابههمراه خدمه پروازش به مدت دو هفته، در طول اعتصاب خدمه پرواز بریتیشایرویز به این شرکت قرض داده است. قطرایرویز مالکیت 20 درصد بریتیشایرویز را هم در اختیار دارد. الباکر گفت که برای قطرایرویز، با وجود قطع رابطه با دولتهای عربی، تجارت مثل همیش//ه برقرار اس//ت، هرچند تصدیق کرد که این قطع رابطه تاثیر مالی مهمی داشته است.

ای//ران و ایتالیا هفته آینده قراردادی 1/2 میلیارد یورویی برای احداث یک خط آهن قطارهای سریعالسیر بی//ن ش//هرهای اراک و قم امضا خواهن//د کرد. رناتو مازونچینی، مدیرعامل شرکت راهآهن دولتی فرووی دلو اس//تاتو )اف اس( ایتالیا قرار اس//ت روز 11 ژوئیه برای نهایی کردن ق//رارداد احداث خط راهآهن 135 کیلومتری به تهران سفر کند.

این اولین پروژه س//اخت راهآهن است که شرکت ایتالیای//ی اف اس در ایران بر عهده خواهد کرد. یک خط راهآه//ن 320 کیلومتری دیگر نیز بین تهران و همدان قرار است احداث شود. ارزش کل این قرارداد پنج میلیارد یورو است که شرکت فرووی موافقتنامه اولیه آن را در زمان س//فر متئو رنزی، نخس//ت وزیر ایتالی//ا به تهران در آوریل گذش//ته به امضا رس//انده اس//ت.به گزارش تسنیم، شرکت اف اس قرار است به راهآهن جمهوری اسالمی ایران در زمینه خطوط ریلی سریعالسیر و عادی کمک ارائه دهد که از جمله شامل یک برنامه کامل آموزش پرس//نل است. این شرکت ایتالیایی همچنین در برنامهریزی و س//اخت کریدور ریلی سریعالسیر میان شهرهای تهران، قم و اصفهان و برقی کردن مسیر ریلی میان تهران و تبریز در مسیر قفقاز و ترکیه حضور دارد.ایران و ایتالیا قراردادهایی به ارزش میلیاردها دالر در بخشهای انرژی، ریلی و دفاعی منعقد کردهاند. آژانس صادرات ایتالیا و بانک دولتی این کشور وعده داده میلیاردها یورو خط اعتباری و تضمین به ایران ارائه کند. عالوه بر شرکت اف اس، شرکتهای نفتی انی، توزیع برق و گاز انل، پیمانکار نفتی سایپم، شرکت فوالد دانیلی، شرکت زیرساختی کوندوته داکوا، شرکت ریلی و جادهای گاویو و شرکت هواپیماسازی فینمکانیکای ایتالیا از ش//رکتهایی هستند که قصد انجام سرمایهگذاریهای بزرگ در ایران را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.