امضای تفاهمنامه منطقه آزاد اروند با شرکت نفتی کانادایی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

با حضور فتوت، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمان، فرماندار بردس//یر، امام جمعه و بخش//دار اللهزار و طاهری مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان پروژه تامین آب شهر اللهزار افتتاح ش//د. گفتنی اس//ت این پ//روژه با اعتبار 6/12 میلیارد ریال و با احداث هزار مترمکعب مخزن ذخیره با ساختمانهای جنبی بازس//ازی و الیروبی قنات و اجرای 300 متر خط انتقال و با کارفرمایی شرکت آب و فاضالب اس//تان کرمان و پیمانکاری شرکتهای آتیه افروز شرق و اشکان سازه افتتاح شد.

در تداوم برنامههای هفته صرفهجویی در مصرف آب، نشست مشترک مدیران عامل شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی گیالن با مدیرکل صدا و سیمای استان در خصوص تبیین راهکارهای مدیریت مصرف آب شرب برگزار شد. سید محسن حسینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری گیالن در این نشست با بیان اینکه از مجموعآبهایموجوددرجهانفقط5/2 درصدشیریناست،گفت:07 درصدازهمینآبهایشیریندرقطبها و دور از دسترس انسانها قرار دارد.وی افزود: با وجود اینکه ساالنه در گیالن بیش از هزار میلیمتر باران میبارد اما46 درصد آب شرب مردم استان از تصفیهخانهها تامین میشود. حسینی با اشاره به اینکه فقط02 درصد بارشها در فصل گرم سال گیالن اتفاق میافتد، تصریح کرد: اصالح الگوی مصرف خانوارهای گیالنی از ضروریات است و باید مورد توجه قرار گیرد.رییس هیات مدیره آبفای گیالنگفت:باکاهشدبیآبهایزیرزمینی،مدیریتمصرفآببیشازهرزمانیبایدترویجدادهشود.حسینیافزود:منظورازمدیریتمصرف،درستمصرف کردن است نه کم مصرف کردن. وی خاطرنشان کرد: در این شرایط که زنگ بحران آب در خیلی از استانهای کشور به صدا درآمده است، میطلبد صدا و سیما به عنوان یک پتانسیل قوی، شرکتهای آبفای شهری و روستایی را در گسترش فرهنگ صرفهجویی و مدیریت مصرف آب همراهی کند.

در س//فر مدیر عامل و رییس هیات مدیره س//ازمان منطقه آزاد اروند به کشور کانادا، تفاهمنامه انتقال فناوری فرآیند گوگردزدایی و جداسازی گازهای سرچاهی به امضا رسید. اسماعیل زمانی، مدیر عامل و رییس هیاتمدیره این سازمان که چندی پیش به منظور شرکت در نمایشگاه نفت و گاز کلگری کانادا به آن کشور عزیمت کرده بود، از انعقاد برخی از تفاهمنامههای انتقال دانش فنی در حوزههای انرژی و صنعتی در منطقه آزاد اروند از سوی شرکتهای صنعتی کانادایی خبر داد.

وی در حاشیه حضور و شرکت در نمایشگاه نفت و گاز کلگری 2017 کانادا، تفاهمنامه همکاری و انتقال فناوری فرآیند گوگرد زدایی و جداس//ازی گازهای س//رچاهی را با شرکت APTS کانادا امضا کرد. مدیران ارشد شرکت APTS چندی پیش به اس//تان خوزس//تان سفر کرده بودند و پس از آش//نایی با ظرفیتهای صنعتی و زیرساختهای انرژی منطقه آزاد اروند تمایل خود را برای همکاری در این بخش اعالم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.