حفاری، تعمیر و تکمیل 16 حلقه چاه نفت و گاز

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نمایشگاهصنعتگردشگریوفرصتهایسرمایهگذاریگردشگریمناطقآزادایرانباحضوررییسهیاتمدیره و مدیرعامل سازمان، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیالن، فرمانداران شهرستانهای رشت و انزلی و معاونان و مدیران گردشگری مناطق آزاد ایران در مرکز همایشها و نمایشگاههای بینالمللی منطقه آزاد انزلی افتتاح شد.بنا بر این گزارش این نمایشگاه روز یکشنبه11 تیر افتتاح شد تا جمعه61 تیرماه در این منطقه برپاس//ت و معاونان و مدیران سازمان، س//رمایهگذاران و فعاالن حوزه گردشگری و اعضای انجمن کارآفرینان و سرمایهگذارانمنطقهوهنرمندانصنایعدستیمنطقهنیزدرمراسمافتتاحیهحضوردارند.رضامسروررییسهیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در جریان بازدید از نمایشگاه برگزاری چنین رویدادهایی را درسطح مناطق آزادجهت ایجاد فرصتهای جدید و جذب گردشگران موثر دانست و در خصوص برنامههای سازمان متبوع خود در توسعه و رونق صنعت گردشگری اظهار داشت: یکی از اولویتهای سازمان منطقه آزاد انزلی برگزاری نمایشگاه صنعت گردشگری و معرفی توانمندیهای منطقه و گیالن در این حوزه همراه با ایجاد و توسعه زیرساختهای الزم بوده و در حال حاضر در بخش گردشگری دریایی بزرگترین اسکله مارینا دریای خزر و بزرگترین آکواریوم کشور با سرمایهگذاری بخشخصوصی در منطقه آزاد انزلی در حال ساخت است که این امر موجب ماندگاری گردشگران و افزایش سرمایهگذاری میشود.

مدیر عملیات خش//کی- 3 ش//رکت ملی حفاری ایران از حفاری، تعمیر و تکمیل 16 حلقه چاه نفت و گاز در س//ه ماه نخست سالجاری در مناطق نفتخیز کشور خبر داد. غالمرضا آلمحمود در توضیح بیشتر در این باره گفت: از این تعداد چاه یک حلقه توسعهای و 15 حلقه تعمیری تکمیلی بوده است.

وی افزود: 15 حلقه از این چاهها در گستره عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و یک حلقه در منطقه فعالیت شرکت نفت فالت قاره حفر و تکمیل شده است. آلمحمود با بیان اینکه این مدیریت 19 دکل حفاری سبک و سنگین در اختیار دارد، اظهار کرد: با کاربس//ت این دس//تگاهها از ابتدای فروردین تا پایان خرداد ماه 11 هزار و 923 متر حفاری صورت گرفت که در قیاس با دوره مشابه سال گذشته یک هزار و 811 متر افزایش دارد.

مدیر عملیات خشکی- 3 شرکت ملی حفاری ایران با تقدیر از تالشهای مستمر کارکنان سختکوش این مدیریت در موقعیتهای عملیاتی گفت: در این مدت متخصصان دستگاه حفاری 75 فتح موفق شدند مراحل تعمیر و تکمیل یک حلقه چاه در میدان نفتی بیبی حکیمه را که از سوی کارفرما 60 روز پیشبینی شده بود در مدت 56 روز به اتمام برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.