یک بام و دو هوای بنیاد مسکن

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

تنها دو روز پس از رونمایی پر س//ر و صدای بنیاد مسکن از اعطای وام هشت میلیون//ی ب//ا هم//کاری یکی از بانکه//ا به خانههای روس//تایی، معاون مسکن روستایی این بنیاد از عدم همکاری بانکهای کشور برای س//اخت مس//کن روستایی گالی//ه کرده اس//ت. در حالی که بنیاد مس//کن به عن//وان مجری اصل//ی ط//رح مس//کن اجتماعی نی//ز حتی حاضر به پاس//خگویی نس//بت به دیرکرد شروع پروژهها نیس//ت، مدیران ای//ن بنیاد دائما سایر نهادها و سازمانها را مقصر مشکالت عنوان میکنند. در حال حاضر با گذش//ت سه ماه از سال 69، طرح مسکن اجتماعی که بر اساس آن قرار است تا پایان سال 100 هزار واحد مس//کونی برای کمدرآمدها توس//ط بنیاد مسکن تامین ش//ود، بالتکلی//ف مانده و علیرضا تابش، رییس بنیاد مسکن در پاس//خ به عملک//رد بنیاد تنها به گفت//ن جمله »فعال تمایلی به صحبت در این باره ندارم« اکتفا کرده است.

از سوی دیگر دو روز قبل بنیاد مسکن در نمایش//ی پرسر و صدا از پرداخت تس//هیالتی با س//قف ف//ردی 80 میلیون ریال//ی برای متقاضیان عادی خبر داده اس//ت. به گفت//ه مدیران بنیاد مس//کن، در موارد خاص بنا به درخواس//ت بنیاد استان و تایید دفتر مرکزی، پرداخت این تس//هیالت تا سقف 150 میلیون ریال بالمانع خواهد ب//ود و دوره بازپرداخت آن عادی 36 م//اه و در م//وارد خاص تا 60 ماه، متناسب با میزان تسهیالت و با اعالم بنیاد تعیین میشود. این تسهیالت به صورت قرضالحسنه و ب//ا کارمزد چهار درصد پرداخت خواهد شد. این در حالی است که عزیزاهلل مهدیان، معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن دائما از سخت بودن شرایط بانکی برای پرداخت تس//هیالت بانکی گالیه میکند. با این حس//اب برگزاری جلس//ات امضای تفاهمنامههای بانکی توسط این بنیاد سوالبرانگیز اس//ت. مهدیان پیش از این نیز با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و 800 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی یا بازسازی شده است، از سختتر شدن شرایط بانکی برای پرداخت وام مسکن روستایی خبر داده بود. او با بیان اینکه هماکنون 520 میلیون واحد روس//تایی در کشور وجود دارد و تالش میکنیم تا س//ال 1405 تع//داد واحدهای روستایی کشور به 620 هزار واحد افزای//ش یابد، گفته بود: از ابتدای س//ال 84 تاکنون ی//ک میلیون و 450 هزار واحد مسکن روستایی نوسازی شده است.

پس از گذشت یک سال از این اظهارات و تنها پس از گذش//ت دو روز از انعقاد تفاهمنامه پرسروصدای بنیاد مس//کن با یک//ی از بانکها، معاون بازس//ازی مسکن روستایی بنیاد مسکن با تاکید بر اینکه روند پرداخت تسهیالت مسکن روستایی کند اس//ت، گف//ت: برخی بانکها سختگیریمیکنندوبرخیبانکها نیز نمیپذیرند که تسهیالت بدهند و اع//الم میکنند که منابع ندارند. عزی//زاهلل مهدی//ان در گفتوگو با فارس با اش//اره ب//ه روند پرداخت تسهیالت مسکن روستایی گفت: برخی بانکها اعطای تس//هیالت 18 تا 20 میلیون تومانی مس//کن روستاییراهنوزبهطور001درصد ابالغ نکردهاند.

وی اف//زود: از 200 هزار واحد مس//کونی که مصوبه دولت است تا با اعطای تس//هیالت بازسازی ش//وند، برخی بانکها حدود 40 درصد سهمیه، برخی بانکها 10 درصد و برخی بانکها 30 درصد س//همیه خود را به ش//عب ابالغ کردهان//د و تنه//ا بانکی که 100 درصد س//همیه تس//هیالت خود را ابالغ کرد، بانک مس//کن است. مهدیان خاطرنش//ان کرد: اعطای تس//هیالت در روستاها با روندی کن//د پرداخت میش//ود و پیگیر هستیم تا جلس//های با مسووالن ارشد بانکها و جهانگیری، معاون اول رییسجمهور داش//ته باشیم تا بر تس//هیل پرداختها تاکید و مشکالت حل شود.

مع//اون بازس//ازی مس//کن روس//تایی بنیاد مسکن در پاسخ به این س//وال که از سهمیه 200 هزار واحدی س//ال گذش//ته چه میزان تس//هیالت پرداخت شده اس//ت، گفت: تاکنون از س//همیه س//ال گذش//ته ب//رای 200 هزار واحدی که مصوب دولت است، به 27 هزار واحد مسکونی تسهیالت پرداخت شده است.

وی در پاس//خ ب//ه این س//وال ک//ه آی//ا متقاضی//ان ی//ا مالکان واحدهای مس//کونی در روستاها تمایل به دریافت تسهیالت دارند و بانکه//ا هم//کاری نمیکنند، گف//ت: متقاضی//ان واحده//ای مسکونی روستایی تمایل زیادی ب//ه دریافت تس//هیالت دارند اما برخی بانکها سختگیری میکنند و برخی بانکها نیز نمیپذیرند که تسهیالت بدهند و اعالم میکنند که منابع ندارند.

مهدی//ان با اش//اره ب//ه اینکه کمتری//ن وصول مطالبات مربوط به مس//کن روستایی است، گفت: با اینکه کمترین وصول مطالبات مربوط به مسکن روستایی است، شاید بانکها به دلیل مشکالت در منابع مالی در پرداخت تسهیالت با کندی عمل میکنند. وی ادامه داد: از س//ال 84 تاکنون در قالب بهس//ازی مسکن روستایی حدود ی//ک میلی//ون و 540 هزار واحد مسکونی روستایی و حدود 350 هزار واحد مس//کونی نیز در قالب بازسازی به اتمام رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.