بزرگترین تامین مالی بخشخصوصی در بازار سرمایه

Jahan e-Sanat - - NEWS - آمار

گ/روه بورس- معاون تامی//ن مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان از صدور موافقت اصولی س//ازمان بورس و اوراق بهادار برای انتشار 700 میلیارد تومان اوراق مرابحه شرکت ایرانخودرو خب//ر داد. ابوالفضل ش//هرآبادی، معاون تامین مالی تامین سرمایه لوتوس پارسیان، گفت: پیرو درخواست شرکت ایرانخودرو مبنی بر تامین مال//ی 700 میلیارد تومانی برای خرید قطعات و مجموعهه//ای مورد نیاز جهت تولید خودرو، بررس//یها و اقدام//ات الزم انج//ام و به دنبال پیگیریهای انجام شده، موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار در این راس//تا صادر ش//د. شهرآبادی درخصوص جزییات این اوراق گفت: همانطور که گفته شد؛ این اوراق جمعا به مبلغ 700 میلیارد تومان است و با سررسید چهار ساله، نرخ سود 18 درصد و با مواعد پرداخت سود سه ماهه، منتشر خواهد شد. مبلغ اسمی هر برگه یک میلیون ریال خواهد بود و در صورت صدور مجوز از س//وی سازمان بورس، انتشار در بورس اوراق بهادار تهران صورت خواهد گرفت. معاون تامین سرمایه لوتوس پارسیان درباره ارکان انتشار این اوراق گفت: از آنجا که مشاوره عرضه انتشار این اوراق توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان انجام شده اس//ت، این شرکت عضو پیشرو در تامین مالی یاد ش//ده اس//ت و دو رکن متعهد پذیرهنویسی و بازارگردانی این اوراق را داراست. این درحالی است که دو شرکت تامین سرمایه ملت و امید نیز در مشارکت با لوتوس پارسیان، ارکان یاد شده را برای درصدی از اوراق برعهده خواهند داشت و به این ترتیب برای انتشار این اوراق کنسرس//یومی توسط سه شرکت تامین س//رمایه لوتوس پارسیان، ملت و امید تشکیل ش//ده است. بانک ملت ضامن این اوراق است و سازمان حسابرسی هم به عنوان حسابرس اوراق انتخاب شده است. این مقام مسوول به ارتباط مثبت صنعت خودروسازی با بازار سرمایه اشاره کرد و یادآور ش//د: با در نظر گرفتن انتشار این اوراق و با مشاوره تامین سرمایه لوتوس پارسیان، صنعت خودروسازی از ابتدای سالجاری دو فقره تامینمالیجمعابهمبلغ050/1 میلیاردتومان تامین مالی انجام داده است. مورد اول انتشار اوراق اجاره برای شرکت سایپا به مبلغ 350 میلیارد تومان بوده است و در صورت صدور مجوز انتشار اوراق مرابحه ایرانخودرو از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، به زودی این اوراق نیز، در بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد. او یادآور شد: همچنین پیش از این نیز پذیرش دو خودروی س//راتو و دنا در بورس کاال برای دو خودروس//از بزرگ کشور در راستای فراهمسازی امکان انتشار اوراق سلف موازی، از سوی تامین سرمایه لوتوس پارسیان انجام شده است. شهرآبادی درخصوص عملکرد تامین سرمایه لوتوس پارسیان در حوزه تامین مالی در بازار سرمایه گفت: خوشبختانه تاکن//ون اقدامات مؤثر و مثبتی از س//وی این شرکت در بازار سرمایه انجام شده است و همین اقدامات منجر به آن ش//د که در ارزیابی امسال سازمان بورس و اوراق بهادار، این شرکت به عنوان فعالترین تامین سرمایه از لحاظ فعالیت اصلی معرفی شود. وی به حجم تامین مالی انجام شده با مشاوره این شرکت در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: لوتوس پارسیان از ابتدای فعالیت خود ت//ا کنون 13 فقره اوراق به رقم 3/890 میلیارد تومان تامین مالی برای شرکتها در بازار انجام داده اس//ت که چهار فقره از این اوراق سررسید شده و با موفقیت تسویه شده است. همچنین در حال حاضر 3/525 میلیارد تومان اوراق بدهی تحت بازارگردانی تامین سرمایه لوتوس پارسیان در بازار سرمایه وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.