تحوالت بازارهای مالی در 3 ماه نخست سال 96

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران »گزارش مروری بر تحوالت اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طال در ایران و جهان« مربوط به سه ماه نخست سال ار1396 منتشر کرد. به گزارش بورس تهران و براساس گزارش منتشر شده توسط مدیریت تحقیق و توس//عه، گزارش حاضر به بررسی و تحلیل مهمترین تحوالت اقتصادی جهان و ایران طی دوره س//ه ماه نخست سال 1395 پرداخته است. در بخش تحوالت اقتصاد جهانی، نوسانات قیمت جهانی طال، نفت و گاز، فلزات اساسی و بورسهای معتبر جهان ارائه ش//ده است. تحوالت ایران نیز در هشت بخش؛ بازار پول، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار سکه، بازار مسکن، تورم و بیکاری، تجارت خارجی و مقایسه بازدهی دورهای بخشهای مختلف اقتصاد ارائهشده است. بنا بر این گزارش در بازارهایجهانی،قیمتهرانسطالیجهانیدربهارسالجاری روند رفت و برگش//تی و پرتالطمی را در دامنه 1200-1300 دالری در واکنش به تحوالت سیاسی و اقتصادی منطقه آمریکا، اروپا و خاورمیانه داشت. در این بین قیمت سبد نفت خام اوپک همراهباقیمتنفتبرنتدریایشمالووستتگزاسآمریکانیز همانند روند قیمت جهانی طال، روند سینوسی را سپری کردند. روند قیمت جهانی فلزات اساسی طی این دوره، برخالف روند صعودی در زمستان ،1395 نزولی یا با نوسان محدوی همراه بود. طی این دوره بازارهای س//هام در نقاط مختلف جهان نیز از تحوالت ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه، تحوالت سیاسی و انتخاباتی اروپا )فرانسه و بریتانیا( و سیاستهای اقتصادی دولت جدید ایاالتمتحده و همچنین تحوالت سایر بازارهای کاالیی اع//م از نفت، طال و بازارهای ارزی تاثیر پذیرفتند. این گزارش میافزاید:دراقتصادداخلی،بازارپولشاهدانتشارقوانینومقررات جدیدی از سوی بانک مرکزی بود که میتوان به مواردی نظیر دستورالعمل »الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباریغیردولتی«،دستورالعمل»سرمایهگذاریدراوراقبهادار« و دستورالعمل »ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری« اشاره کرد. همچنین بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود، آمار مربوط به تسهیالتپرداختیشبکهبانکیرابهتفکیکبخشهایاقتصادی منتشرکرد.براساساینگزارشکلتسهیالتپرداختیشبکه بانکیکشوردردوماهنخستسالجاریمعادل537/965 هزار میلیاردریالبودهکهنسبتبهمدتمشابهسال5931 حدود 16/4 درصد رشد داشته است. گفتنی است در بهار سالجاری، ارزش بازاری بورس اوراق بهادار و فرابورس با رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال 1395 همراه بود. در بازار ارز، نرخ دالر آزاد در سه ماه نخست سالجاری با نوسانات محدود حوالی00573 ریال قرار داشت. قیمت سکه نیز طی این دوره در سایه ثبات بازار ارزازروندنوساناتقیمتجهانیطالمتاثرشد.دربخشمسکن نیز متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران طی سه ماه نخستسال6931 پسازافتقیمتدرفروردینماهروندروبه رشدی را سپری کرد. طبق گزارشها بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه فصل بهار، برخالف روند صعودی زمستان5931، روند نزولیداشتامانرختورممیانگینطیایندورهدرمسیرصعودی ازکانال01 درصدیدرآخرینماهفصلبهارعبورکردوپساز یک سال دو رقمی شد. بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، تراز تجاری کشور در فروردینماه سال 1396 مثبتومعادل573 میلیوندالربود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.