شفافسازی شش ماهه موتوژن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

موتوژن در دوره ش//ش ماهه منتهی به 30 اس//فندماه 95 مبلغ 213 میلیارد و 631 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 314 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. شرکت موتوژن صورتهای مالیششماههاولسالمالیمنتهیبه13 شهریورماه69 راحسابرسیشده منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شرکت در دوره شش ماهه یادشده باسرمایه086 میلیاردو004 میلیونریالمعادلیکهزارو142 میلیارد و 975 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد عملیاتی این شرکت بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی کسر شد و سود ناخالص دوره به مبلغ 348 میلیارد و 652 میلیون ریال محاسبه شد. از سود ناخالص دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کس//ر شد و با اضافه شدن درآمدهای عملیاتیبهآن،سودعملیاتیدورهبهمبلغ703 میلیاردو988 میلیونریال رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه مالی و مالیات کسر شد و با اضافه کردندرآمدهایغیرعملیاتیبهآنسودخالصدورهبهمبلغ312 میلیارد و 631 میلیون ریال محاسبه شد و بر این اساس مبلغ 314 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ604 میلیارد 720و میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.