198 ریال سود به ازای هر سهم »وبشهر«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

توسعه صنایع بهشهر در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ دو هزار و 499 میلیارد و 23 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره کس//ب کرد. شرکت توسعه صنایع بهش//هر صورتهای مالی یکساله منتهی به 30 اسفندماه 95 را حسابرسینشده منتشر کرد. براساس این گزارش، »وبشهر« با سرمایه معادل هفت هزار و 21 میلیارد و دو میلیون ریال معادل یک هزار و 449 میلیارد و 929 میلیون ریال درآمد عملیاتی داشت. از درآمد این شرکت هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی دوره معادل یک هزار و 379 میلیارد و 324 میلیون ریال محاسبه شد. به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیرعملیاتی افزوده شد و سود خالص دوره به مبلغ یک هزار و 390 میلیارد و 317 میلیون ریال رسید و بر این اساس مبلغ 198 ریال سود به ازای هر سهم محقق شد. به سود خالص دوره سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت مبلغ دو هزار و 499 میلیارد و 23 میلیون ریال س//ود انباش//ته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.