سود 818 ریالی »وتوشه«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سرمایهگذاری پارستوشه در دوره 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه 95 مبلغ 818 ریال س//ود به ازای هر س//هم خود اختصاص داد. شرکت س//رمایهگذاری پارستوش//ه صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30 اسفندماه59 راحسابرسینشدهوباسرمایهیکهزارمیلیاردریالمنتشر کرد. براساس این گزارش، »وتوشه« در دوره یکساله گذشته موفق شد معادل 873 میلیارد و 947 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب کند. از درآمدهای عملیاتی دوره نیز هزینههای فروش، اداری و عمومی کسر شد و سود عملیاتی به مبلغ 828 میلیارد و 233 میلیون ریال محاسبه شد. به س//ود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیرعملیاتی اضافه شد و با کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ 817 میلیارد و 608 میلیون ریال به دست آمد و بر این اساس مبلغ 818 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته شد. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد ودرنهایتمبلغیکهزارو067 میلیاردو646 میلیونریالسودانباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.