»فپنتا« سود 95 را 100 درصد پوشش داد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

صنعتی سپنتا در دوره 12 ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال 95 به ازای هر سهم 1/302 ریال سود محقق کرد. شرکت صنعتی سپنتا در دوره 12 ماهه منتهی به پایان اسفندماه سال 95 به ازای هر سهم 1/302 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد رشد داشته است. گفتنی است این شرکت بر اساس عملکرد 12 ماهه آخرین پیشبینی سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 95 را 100 درصد پوشش داده است. شرکت سپنتا در بازار دوم بورس معامله میشود. این شرکت در گروه فلزات اساس//ی قرار دارد و در معامالت روز جاری با افت قیمت در حال دادوستد است. آخرین قیمت نماد با کاهش 3/8 درصدی 1420 تومان است. نماد در محدوده منفی اما متعادل معامله میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.