»شسینا« پیشبینی 96 را کاهش داد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

صنایع شیمیایی س//ینا اولین پیشبینی درآمد هر سهم سال مالی منتهیبهپایاناسفند59 رابهصورتحسابرسینشده)اصالحیه(منتشر کرد. »شسینا« پیشبینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اس//فند 96 را با س//رمایه 30/713 میلیون ریال مبلغ 481 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعالم کرد. گفتنی است سود هر سهم گزارش قبل 583 ریال بود که در گزارش جدید با تعدیل منفی 17 درصدی به 481 ریال کاهش یافت. صنایع شیمیایی سینا با نماد »شسینا« در بازار دوم بورس در گروه محصوالت شیمیایی حاضر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.