انعقاد 6 هزار قرارداد سکه آتی

Jahan e-Sanat - - NEWS - ذره بین

حجم معامالت س//که آتی روز سهشنبه در بورس کاال به ش//ش هزار و 701 قرارداد رس//ید. به گزارش بورس کاال، در همین حال ارزش معامالت نیز به 893 میلیارد ریال رسید. این در شرایطی است که روز سهشنبه در بازار نقدی، هر قطعه سکهبهارآزادیطرحجدیدباکاهش،21 میلیونو821 هزار ریال داد و ستد شد. همچنین هر قطعه نیم سکه نیز بدون تغییر نسبت به روز دوشنبه شش میلیون و 515 هزار ریال فروخته ش//د اما ربع سکه با افت به سه میلیون و 805 هزار ریال رسید و سکه گرمی هم به دو میلیون و 510 هزار ریال رسید. اتحادیه طال قیمت جهانی هر اونس طال را یک هزار و 225 دالر و 20 سنت اعالم کرد که نسبت به روز دوشنبه دو دالر و 90 سنت افزایش داشت. همچنین هر گرم طالی 18 عیار نیز با کاهش ، یک میلیون و 148 هزار و 330 ریال به خریداران عرضه شد. به این ترتیب در معامالت سکه آتی در روز سهشنبه، هر پنج سررسید سکه در بورس کاالی ایران روندی منفی داشتند، به طوری که قرارداد سکه آتی سررسید تیرماه سال 96 با 0/2 درصد افت با رقم یک میلیون و 218 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سکه آتی سررسید شهریور ماه کاهش 0/07 درصدی را تجربه کرد و با رقم یک میلیونو442 هزارتوماندادوستدشد.درهمینحالقراداد سکهآتیسررسیدآبانماهنیزبارقمیکمیلیونو372هزار تومان خریداری شد که نسبت به روز دوشنبه 0/11 درصد کاهش داشت. از سوی دیگر قرارداد سکه آتی تحویل دیماه نیزبا50/0 درصدکاهشبارقمیکمیلیونو703 هزارتومان مورد معامله قرار گرفت. قرارداد سکه آتی تحویل اسفندماه نیز نس//بت به روز دوشنبه با افت 0/26 درصدی مواجه و با رقم یک میلیون و 338 هزار تومان خریداری شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.