پرداختسودسهامعدالتتاپایان69

Jahan e-Sanat - - NEWS - اتفاق

مشاور سازمان خصوصیس//ازی از واریز مرحل//ه اول س//ود س//هام عدالت ت//ا پایان شهریورماه سالجاری خبر داد و گفت: این سود طی دو تا سه مرحله واریز میشود و کل رقم آن برای امس//ال، حدود 90 هزار تومان است. جعفر سبحانی در گفتوگو با مهر، از واریز مرحله اول سود سهام عدالت به حساب مشموالن تا پایان شهریورماه امسال خبر داد و گفت: این س//ود طی دو تا س//ه مرحله به حس//اب مشموالن واریز میشود و بر اساس برآورده//ا، رقم آن برای کل مراحل واریزی، حدود 90 ه//زار تومان خواهد بود که البته یک رقم برآوردی اس//ت و باید شرکتهای س//رمایهپذیر با برگ//زاری مجامع خود، رقم دقی//ق آن را اعالم کنند. مش//اور س//ازمان خصوصیس//ازی افزود: تاکنون 28 میلیون نفر از مشموالن، طی دو ماهی که از مراحل دوم فاز ساماندهی سهام عدالت گذشته است، شماره شبای خود را به سامانه وارد کردهاند ک//ه خوش//بختانه از این تع//داد، 97 درصد شمارههای شبای اعالمی، بدون اشکال و ایراد بوده و تایید شده است و حدود 2/5 درصد از شمارههای شبای اعالمی تایید نشده است. وی تصریح کرد: شمارههای شبایی که تایید نشده یا متعلق به مش//موالن نیست، مورد تایید واقع نمیش//ود؛ به این معنا که ممکن است سرپرست خانوار، شماره شبای خود را برای س//ایر اعضای خانواده وارد کرده باشد، در حالی که این شماره پذیرفته شده نیست و سازمان خصوصیسازی، سود سهام عدالت را فقط به مشمول ارائه میدهد واین طور نیست که این سود به حساب سرپرست خانوار واریز شود. به گفته سبحانی، یکی دیگر از دالیل عدم تایید ش//ماره ش//بای اعالمی میتواند مسدود بودن حساب یا مشکالت اینچنینی باش//د که در غیر این صورت، اگر هیچ یک از م//وارد فوق در مورد ش//مارههای اعالمی صادق نباشد، شماره ش//با مورد تایید واقع ش//ده و سود سهام به حساب واریز میشود. البته همه شمارههای شبای اعالمی بعد از دو هفته از ثبت در سامانه، مورد بررسی و تایید واقع میشود. وی اظهار داشت: تاکنون بیش از53میلیوننفربرایدریافتصورتحساببه سامانه سهام عدالت مراجعه کردهاند. مشاور سازمان خصوصیسازی خاطرنشان کرد: تمام تالش دولت این اس//ت که حداکثر تا پایان شهریورماه امسال، اولین مرحله سود واریزی مش//موالن که از ش//رکتهای سرمایهپذیر اخذ خواهد ش//د، به حساب مشموالن واریز ش//ود؛ این در حالی است که این شرکتها هماکنون در حال تصویب س//ود هس//تند. س//ود عملکرد مالی س//ال 95 شرکتهای س//رمایهپذیر، از سالجاری دیگر به حساب خزانه و دولت نمیرود و به مشموالن سهام عدالت تعلق دارد. وی اظهار داشت: مجامع برخی شرکتهای مذکور برگزار شده و سود آنها نیز مش//خص اس//ت اما برخی دیگر تا پایان تیرماه، مجامع را برگزار کرده و س//ود را مش//خص میکنن//د؛ البته م//ا هنوز رقم دقیق سود واریزی به حساب مشموالن برای سالجاری را نمیدانیم چراکه هنوز مجامع به صورت کامل برگزار نش//ده اما بر اس//اس برآوردهایی که بر اساس عملکرد واریز سود سه سال گذشته ش//رکتها صورت گرفته، س//ود برای هر مش//مول در طول امس//ال، حدود 90 هزار تومان اس//ت؛ البته این فقط یک پیشبینی است.

در همین حال براس//اس اعالم س//ازمان خصوصیس//ازی، از آنجا که برای پرداخت س//ود س//هام عدالت، باید منتظر برگزاری مجامع توس//ط شرکتها بود، واریز مبالغ به حساب مردم، به نیمه دوم سال موکول شده است. سازمان خصوصیسازی اعالم کرد: از آنجایی که برای پرداخت سود سهام عدالت باید منتظ//ر برگزاری مجام//ع و همچنین مدت زمان توزیع آن توسط شرکتها باشیم، پرداخت آن به نیمه دوم س//ال موکول شده است. مشموالن برای دریافت این سود باید شماره حساب به س//ازمان خصوصیسازی اعالم کنند؛ در عی//ن حال فرآیند پرداخت سود توس//ط این س//ازمان در زمان تعیین ش//ده اعالم میش//ود ضمن اینکه جزییات آن به نحو مطلوبی اطالعرسانی خواهد شد. براساس قانون سود سهام عدالت سال 95 نه اختصاص به خزانه دارد و نه متعلق به دولت اس//ت و حق مشموالن محسوب میشود. از 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت حدود دو میلیون و 500 تا دو میلیون و 600 هزار نفر متوفی هستند. براساس برنامههماکنون به وراث متوفیان صورتحساب سهام عدالت ارائه نمیش//ود اما قرار است در دوره زمانی ک//ه در آینده اعالم میش//ود پ//س از انجام انحصار وراثت به آنها صورتحساب ارائه شود. مش//موالن سهام عدالت تا پایان شهریورماه سالجاری فرصت دارند صورتحساب خود را از سامانه سهام عدالت دریافت کنند.

بر اس//اس این گزارش، »مس//دود و راکد بودن حساب بانکی مشموالن« و »عدم درج ش//بای بانکی به نام ش//خص مشمول« دو دلیل اصلی عدم تایید شبای حساب بانکی دارندگان س//هام عدالت است. سامانه سهام عدالتبهنشانی در حالی از نیمه اسفند پارسال آغاز به کار کرده است که در گام نخست به ارائه صورتحساب مش//موالن پرداخته اس//ت و در مرحله دوم نیز که از اواخر فروردین امس//ال آغاز شده، ش//رایطی را فراهم آورده تا دارندگان سهام عدالت برای دریافت س//ود س//ال مالی 95 شرکتهای سرمایهپذیر اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود در این سامانه کنند. بر این اس//اس مش//موالنی که از عدم تایید شماره شبا یا پیامک عدم تایید شبای بانکی توسط سامانه سهام عدالت دریافت میکنند، باید دوباره به سامانه سهام عدالت مراجعه و ش//بای بانکی جدید مربوط به یک حساب بانک//ی معتبر به نام خود را در این س//امانه ثب//ت کنند. از این رو باید گفت این دس//ته از مشموالن سهام عدالت به دو دلیل مهم و اساسی با عدم تایید شبای بانکی خود مواجه هستند که این دو دلیل عبارتند از: »مسدود و راکد بودن حس//اب بانکی مش//موالن« و نیز »عدم درج ش//بای بانکی به نام شخص مشمول«. بر این اساس در هر دو حالت، باید شبای معتبر بانکی مشموالن جایگزین شبای بانکی ثبت شده قبلی شود و در مجموع مالک اصلی برای دریافت سود سهام عدالت توسط مشموالن، ثبت و تایید شماره شبای حساب بانکی هر یک از آنهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.