دولت، بخش خصوصي را تنها گذاشت

اتاق بازرگاني نسبت به فرصتسوزی برای صادرات به قطر واکنش نشان داد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گ/روه بازرگاني- ب//ا اينكه ب//ه دنبال از دس//ت دادن فرص//ت صادراتي روس//يه براي ايران، بسياري از كارشناسان و فعاالن بازار در نشس//تهاي گوناگون داليل ضعف كشور در اين زمينه را مطرح كردند و خواس//تار تغيير نگاه صادراتي دولت شدند اما به نظر ميرسد همچنان كم//ك چنداني ب//ه صادركنندگان نميشود چراكه با توجه به تحريمهاي عربستان و متحدانش عليه قطر و اينكه فرصت جديدي ب//راي ايران پيش آمده تا به عنوان كش//وري نزدي//ك به قطر، روابط تج//اري خود را با اين كشور افزايش دهد اما آنطور كه انتظار ميرود، جهش//ي انجام نشده اس//ت. بر همين اساس رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه دولت در صادرات به روسيه و قطر نقشي ايفا نكرد، گفت: بخشخصوصي تنهاست و ميداند دولت كاري نميكند.

كاوه زرگران با بيان اينكه عزمي براي توسعه بازاره//اي صادراتي وجود ندارد، گفت: در زمينه صادرات در مقايس//ه ب//ا رقبا حرفي براي گفتن نداريم.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اش//اره به وضعيت صادرات به قطر، افزود: موضوع صادرات به قطر با توجه به اينكه دولت در صادرات به اين كشور مانند روسيه هيچ نقشي ايفا نكرد، كامال شبيه روسيه است. بیتفاوتیمتوليانحوزهغذا رييس كميسيون كش//اورزي اتاق بازرگاني تهران افزود: به علت دوگانگي متوليان حوزه غذا و كشاورزي هيچكدام خود را متعهد به پيگيري موضوع صادرات نميدانند و اين موضوع براي آنها تعريف نشده و همچنان همان بيتفاوتي كه در صادرات به روسيه وجود داشت در موضوع صادرات به قطر هم وجود دارد.

وي افزود: البته در رابطه با صادرات به قطر اين بار بخش خصوصي ميداند كه تنهاست و دولت برايش كاري نميكند بنابراين سعي ميكند از فرصتي كه بهوجود آمده نهايت استفاده را بكند.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: با وجود اين مسايل خوشبختانه در صادرات به قطر واحدهاي مختلف توليدي و تبديلي حوزه صنايع غذايي توانستند محمولههايي را خود يا از طريق واسطهها به قطر صادر كنند.

زرگران بي//ان كرد: اما با توج//ه به صادرات سازمانيافتهكشورتركيهقطعابخشخصوصيما از قدرت رقابت بسيار پايينتري برخوردار است. زيرساختهايمجهزتركيه عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پاسخ سوالي مبني بر اينكه تجار تركيه از چه امكاناتي برخوردارن//د ك//ه همواره در صادرات و كس//ب بازارهاي منطقه پيش//روتر از تجار ايراني عمل ميكنند، گفت: دولت تركيه براي ورود بازرگانان به بازارهاي جديد يارانه ميپردازد و زيرساختهاي آنها در حمل كاال بسيار مجهز است.

زرگران با بيان اينكه پس از فرصتي كه براي صادرات به قطر بهوجود آمد، كش//ور تركيه در كمتر از 24 س//اعت در ب//ازار قطر حضور يافت، اف//زود: در آن م//دت بازرگانان و تج//ار ايراني از طريق اتاق بازرگاني در حال شناس//ايي نياز اين كشور بودند.

وي بي//ان كرد: تج//ار و بازرگانان ايراني بايد خودش//ان بازارهاي جديد را بيابند در حالي كه دولت تركيه افرادي را مسوول اين كار قرار داده و كار بازاريابي و يافتن بازارهاي جديد صادراتي توسط دولت هم انجام ميشود.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: در مجموع با توجه به تجارت سازمانيافته تركيه، حرفي براي گفتن در اين بخش نداريم. هيچمقامدولتيجلسهاينگذاشت زرگران با بيان اينكه با وجود اينكه رسانهها به موضوع صادرات به قطر بسيار پرداختند، گفت: اما هيچ مقام دولتي تاكنون با ما براي توس//عه صادرات به قطر جلسهاي نداشته است.

رييس كميسيون كش//اورزي اتاق بازرگاني تهران افزود: لبنيات، برخي محصوالت كنسرو ش//ده، ميوه و صيفيج//ات از جمله كاالهايي بوده كه تاكنون به كش//ور قطر صادر ش//ده و گوش//ت قرمز هم يكي از نيازهاي وارداتي اين كشور است.

عضو هيات نماين//دگان اتاق بازرگاني ايران در م//ورد تجارت با روس//يه هم گف//ت: آقاي رييس جمه//ور اخيرا گفتند م//ا تاجر بزرگي براي تجارت با روسيه نداريم كه از صحبتهاي وي ميتوان نتيجه گرفت كه هيچ عزمي براي تجارت با روس//يه كه ي//ك بازار بزرگ و دائمي است، وجود ندارد.

وي افزود: واردات مواد غذايي به روس//يه در س//ال 2014 حدود 40 ميليارد دالر و در سال 2016 هم حدود 27 ميليارد دالر بوده كه اين ارقام نشانه وجود بازار بزرگ صادراتي است.

عضو هيات نماين//دگان اتاق بازرگاني ايران گفت: براي جذب پتانس//يلهاي صادراتي بايد زيرساختها از صفر و با متد روز ايجاد شود و با فراهم آوردن امكانات، كشور را به سمت تصاحب بازارهاي جديد سوق داد.

زرگران به فارس گفت: هيچگونه داد و ستدي يكطرفهنتيجهبخشنيستوبرايجذببازارهاي جديد و بازاري مثل روس//يه قطعا بايد يكسري امتيازات به طرف مقابل داد تا تعامل و ارتباط دو طرفه حاصل شود. تنوعوارداتيدرفروشگاههايقطر در اين ميان با وجود تحريمهاي عربس//تان و متحدان//ش علي//ه قط//ر، ميوه و س//بزيجات تازهبرداشتش//ده از مزارع داخلي و محصوالت وارداتي از كش//ورهاي ديگر ب//ه خصوص ايران و تركي//ه همچنان در حال س//رازير ش//دن به سوپرماركتها و فروشگاههاي اين كشور حاشيه خلي//ج فارس اس//ت. البته اين در حالي اس//ت كه در اين راس//تا، تركيه از ايران پيش//ي گرفته اس//ت. اما با اين حال گزارشهاي منتشر شده از س//وي گالفتايمز حاكي از آن اس//ت كه در سوپرماركتهاي قطر انواع سبزيجات ايراني نظير لوبياسبز، كلم، گوجه فرنگي و خيار ديده ميشود كه به صورت روزانه به اين كشور صادر ميشود.

در اينباره يك منبع آگاه در يك سوپرماركت بزرگ قطري گفت: هواپيماهاي باري تقريبا هر روز دهها تن محصوالت تازه را از كشورهايي نظير ايران، هند و تركيه به قطر ميآورند.

وي افزود: مواد مصرفي كافي براي شهروندان داري//م و افزايش تقاضا براي س//بزيجات توليد داخل نيز موجب ش//ده تا مزارع داخلي بيشتر تولي//د كنند. همچنين برنامهاي ب//راي واردات ش//ير تازه از هند وجود دارد. اين در حالي است كه در سوپرماركتهاي قطر عالوه بر محصوالت ايراني، لوبياي تخت، فلفل قرمز و خربزه وارداتي از تركيه نيز به چشم ميخورد. تركيه همچنين محصوالتلبنيبهقطرصادرميكند.مجموعهاي از محصوالت لبني از دانمارك و انگليس هم به تازگيبهقفسهفروشگاههايقطرياضافهشدهاند. قطرهمچنينمحصوالتينظيركلمبروكلي،كاهو، لوبياسبز، ذرت، زرد آلو، فلفل، مارچوبه و انبه را از كشورهاي هلند، تايلند، اسپانيا، فرانسه و انگليس وارد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.