پشت پرده تصميم وزارت كشاورزي

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

چندي پيش با دس//تور معاونت بازرگان//ي وزارت جهاد كشاورزي، مهلت ترخيص، ثبت سفارش و اعتبار اسناد تامين ارز واردات برنج كه تا اول مرداد آزاد بود، تا تاريخ اول شهريور تمديد شد. اين در حالي است كه برخي مسووالن همچون دبير انجمن واردكنندگان برنج، بر اين عقيده هستند كه در حال حاضر با اقداماتي كه دولت براي محدوديت زمان واردات برنج ايجاد كرده نه تنها بازار تنظيم نشده بلكه قيمت برنج ايراني افزايش يافته و واردات نيز در زمان برداشت محصول كم نشده و به سمت كاالي قاچاق رفته است.

مسيح كشاورز درباره آزاد شدن يكماهه زمان واردات برنج در فصل برداشت محصول در ايران اظهار كرد: در صورتي كه دوره ممنوعيت با هدف مش//خص در دولت تعريف ميشود بعد از مدتي بايد مشخص كنيم كه تا چه اندازه اين برنامه به اهداف اوليه خود رسيده است.

دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: ستاد تنظيم بازار در جلسه اخير خود به پيشنهاد انجمن واردكنندگان برنج مصوب كرد با برداشته شدن ممنوعيت واردات برنج مبلغي به عنوان مابهالتفاوت در كنار تعرفه 26 درصدي دريافت شود.

وي درباره آزاد شدن يكماهه زمان واردات برنج در فصل برداش//ت محصول در ايران اظهار ك//رد: در صورتي كه دوره ممنوعيت با هدف مشخص در دولت تعريف ميشود، بعد از مدتي بايد مشخص كنيم تا چه اندازه اين برنامه به اهداف اوليه خود رسيده است.

دبير انجم//ن واردكنندگان برن//ج در ادامه گفت: در كارگروه تنظيم بازار پيش//نهاد كرديم در فصل برداشت برنج ني//ز با دريافت مابهالتفاوت به ان//دازهاي كه انگيزه براي قاچاق از بين برود، واردات ايجاد ش//ود. گرفتن اين مابهالتفاوت باعث ميش//ود واردكنن//دگان برنج اقدام به واردات بي//ش از اندازه اين محصول نكنند و ش//ركتها براي حفظ اعتبار خود به س//مت واردات قانوني خواهند رفت. وي اظهار كرد: در س//تاد تنظيم بازار اين پيشنهاد مصوب و كارگروهي براي آن تش//كيل شد تا ميزان اين مابهالتفاوت برنج را مش//خص كند اما يك مرتبه متوجه شديم وزارت جهاد كشاورزي زمان ممنوعيت واردات برنج را يك ماه به تعويق انداخته است.

دبيرانجمنواردكنندگانبرنجتاكيدكرد:وقتيستادتنظيم بازار كار كارشناسي انجام داده و برنامههايي را در دستور كار دارد وزارت جهاد كشاورزي بايد تابع آن باشد و نبايد به صورت لحظهاي تصميم بگيرد و عمل كند.

كشاورز افزود: پش//ت پرده اين تصميم آني وزارت جهاد كشاورزي تاخير در واردات برنج شركت بازرگاني دولتي ايران است و بيم آن دارد كه محموله اين شركت در زمان ممنوعيت واردات به ايران برسد و ديگر نتوانند آن را ترخيص كنند.

كشاورز گفت: برنج كااليي استراتژيك براي كشور به حساب ميآيد و تصميمات آني باعث برهم خوردن بازار ميش//ود و مانند موز و آناناس نيست كه نبود آن در بازار مشكلي جدي ايجاد كند.

وي يادآور شد: پيشنهاد ستاد تنظيم بازار در اين باره به اين شكل است كه براي واردات برنج خارجي در ساير ماههاي سال مابهالتفاوتي پرداخت شود.

كشاورز افزود: در حال حاضر كه ممنوعيتي براي واردات برنج وجود ندارد، با تعرفه 26 درصدي وارد كشور ميشود اما در س//تاد تنظيم بازار مطرح ش//ده كه واردات برنج در فصل ممنوعيت واردات انجام شود و در عوض آن مابهالتفاوت حدود 400 توماني براي واردات هر كيلوگرم برنج در كنار تعرفه 26 درصدي اعمال شود.

وي به تسنيم گفت: وقتي ممنوعيت واردات برداشته شود تجارت اين محصول در روال عادي خود ميافتد و كشورهاي مقصد واردات برنج نيز ديگر نميتوانند قيمت خود را براي ما باال ببرند و از موقعيت ما سوءاستفاده كنند.

دبير انجمن واردكنندگان برنج گفت: با اتمام دوره معمول واردات برنج ايران قيمت هر تن برنج هندي 150 دالر ارزان شد اما واردكنندگان ما اين محصول را با قيمتي باالتر از نرخ فعلي خريداري كردهاند و مجبور به فروش آن به قيمتي باالتر از نرخ جهاني به مردم هس//تند. همچنين با توجه به اينكه براي مصرف ساالنه خود بايد حجم زيادي را در مدت كم وارد كنند هزينه انبارداري نيز بر قيمت تمام شده اعمال ميشود كه اين امر منجر به تضييع حقوق مصرفكننده نهايي يعني مردم خواهد شد. وارداتبرنجهندينصفشد گفتنی اس//ت ايران ساالنه حدود يك ميليون تن برنج از خ//ارج وارد ميكند كه ح//دود 700 هزار تن آن از هند وارد ميش//ود اما آمارها حاكي از آن است كه ميزان واردات برنج باسماتي ايران از هند با بيش از 50 درصد كاهش مواجه شده و از 1/44 ميليون تن در سال 2013-2014 به 0/7 ميليون تن در سال 2016-2017 رسيده است.

بر اساس گزارش پايگاه خبري فايننشال اكسپرس، ارزش صادرات برنج هند در س//ال 2016-2017 ميالدي نس//بت به س//ال 2014-2015 كاهش قابل توجهي داشته و از رقم 7/8 ميليارد دالر به 5/8 ميليارد دالر رس//يده است، اما هند همچنانباصدور01 ميليونتنبرنج،بزرگترينصادركننده برنج جهان محسوب ميش//ود. كاهش تقاضا در آفريقا و به ويژه نيجريه براي برنج غيرباسماتي و كاهش تقاضا براي برنج باس//ماتي در ايران و عربستان از داليل اين كاهش صادرات برنج هند عنوان شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.