استقبال شركتهاي لهستاني از توسعه روابط اقتصادي با ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS - تجارتخانه

در راستاي توسعه روابط تجاري ايران، هي//ات تجاري و اقتصادي استان البرز به سرپرستي استاندار و همراه//ي رييس اتاق و جمعي از فعاالن اقتصادي به لهس//تان، آلمان و اس//توني رفت كه در اين سفر هيات تجاري استان البرز در لهستان ضمن ديدار با سفير ايران در اين كش//ور، همايشي تجاري را با 50 نف//ر از فعاالن اقتصادي لهستان برگزار كرد.

بر همين اس//اس رييس اتاق البرز در م//ورد نتايج مذاكرات با فعاالن اقتصادي لهس//تان گفت: شركتهاي لهستاني از مشاركت و سرمايهگذاري با استان البرز و ديگر مناطق ايران در زمينههاي اقتص//ادي، تج//اري، تولي//دي، صنعت//ي، كش//اورزي و علمي و فرهنگي استقبال خوبي كردند.

رحي//م بناموالي//ي اف//زود: اكث//ر اي//ن ش//ركتها در زمينه مش//اركت و س//رمايهگذاري در ايران بهوي//ژه براي تولي//د انواع محص//والت صادراتمحور اعالم آمادگي كردند.

طب//ق گفت//ه بناموالي//ي در راس//تاي تفاهمنامههاي گذشته مذاكرات مفيدي نيز درخصوص سرمايهگذاري لهستان در توسعه فرودگاه پيام استان البرز ازجمله احداث ترمينال مس//افربري اين فرودگاه انجام شده است.

وي اضافه ك//رد: همچنين در مورد اختصاص زمين براي ايجاد واحدهاي توليدي در جوار فرودگاه پيام و مشاركت و سرمايهگذاري شركتهاي لهستاني باهدف توليد محص//والت مشتريپس//ند بازار كشورهاي حاشيه خليجفارس و

CIS مذاكرات خوبي داشتيم كه با انعقاد قرارداد نهايي حركتهاي موثري در توليد، اشتغال و توسعه صادرات انجام ميشود.

رييس اتاق البرز گفت: با توجه به اينكه در مبادالت ارزي با خارج از كشور مشكالتي داريم، مذاكرات خوبي نيز براي تاسيس بانك در جوار فرودگاه پيام مطرح ش//د تا مش//كل انتقال و جابهجايي پول برطرف شود.

وي با اشاره به توانمندي باالي لهستان در توليد انواع ماشينآالت بس//تهبندي و كش//اورزي و نيز برخورداري اين كشور از فناوري نوين در بحث تصفيه آب و پساب صنعتي گف//ت: در اين خصوص پيشنهادهايي مطرح شد كه مورد توافق اوليه دو طرف قرار گرفت.

مش//اركت و س//رمايهگذاري لهستانهمراهباانتقالماشينآالت پيشرفته براي تجهيز كارخانههاي قديمي كشورمان از ديگر مباحثي بود ك//ه از طرف هيات اقتصادي ايران مطرح ش//د و مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

رييس اتاق البرز در اين زمينه گفت: برخي شركتهاي لهستاني نيز براي سرمايهگذاري و تجهيز هتله//ا به لوازم و دكوراس//يون مناسب اعالم آمادگي كردند و در اين راستا مذاكراتي انجام شد. در بحث حملونق//ل و ترانزيت كاال نيز مذاكراتي داش//تيم كه مورد استقبال دو طرف قرار گرفت.

وي اظهار كرد: در جريان اين مذاك//رات پيرامون همكاريهاي علمي و تحقيقاتي نيز توافقهاي اوليه انجام شد.

هيات اتاق الب//رز همچنين با رامين مهمانپرست، سفير ايران در لهس//تان دي//دار كردند و در راستاي توس//عه روابط تجاري و اقتصادي بين دو كشور مذاكرات خوبي انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.