گوشت دوباره گران شد

Jahan e-Sanat - - NEWS - شوک بازار

مهر- با اينكه دولت اقدامات مختلفي را براي كنترل بازار گوشت و ثبات قيمتها در پيش گرفته است اما اين بازار همچنان با تالطم روبهرو است. بر همين اساس رييس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينكه اين نوع گوش//ت حدود 500 تا هزار تومان گران ش//ده است، گفت: در حال حاضر قيمت هركيلوگرم شقه بدون دنبه براي مصرفكنندگان حدود14 تا 42 هزار تومان است.

علياصغر ملكي با اشاره به واردات گوشت از استراليا تصريح كرد: براي كنترل بازار گوشت نيازمند هستيم كه واردات افزايش يابد چراكه با توجه به فصل تابستان و هواي گرم، با كمبود مواجه هستيم.

وي داليل كمبود دام را مورد اش//اره قرار داد و گفت: طي س//ه، چهار سال اخير با كشتار بيرويه دامهاي مولد در كشور مواجه هستيم كه اين مساله ما را با مشكل روبهرو كرده است.

ملكي درباره دليل اين كشتار افزود: نميدانيم دليل اين كار چيست. هر كجا كه مسووالن را ببينيم به آنان اطالعرساني ميكنيم اما تاكنون برخورد جدي با عامالن اين مساله نشده است. بنابراين در صورت عدم جلوگيري اين كار در سالهاي آينده ما را با معضل جدي روبهرو خواهد كرد.

رييساتحاديهگوشتگوسفنديدرادامهگفت:قيمتجگرگوسفندي به دليل شيوع تب كريمه و عدم استقبال مردم كاهش يافته و همين مساله نيز يكي از داليل گراني قيمت گوشت گوسفندي است.

وي با بيان اينكه از حدود يك ماه پيش جگر گوسفند نيز مانند گوشت قبلازعرضهبهبازار42 ساعتدرپيشسردقرارميگيردوسپسبهبازار عرضه ميشود، افزود: اين اقدام باعث ميشود هيچ مشكلي در جگر وجود نداشته باشد و مردم بتوانند با خيال راحت آن را مصرف كنند؛ توصيه ما به مردم اين است كه جگر را نيز مانند گوشت از مراكز مجاز خريداري كنند تا مشكلي براي آنها پيش نيايد. در اين ميان آخرين بررسيها از بازار گوشت قرمز نشان ميدهد كه هر كيلوگرم گوشت مخلوط گوساله 33 هزار و 500 تومان، گوشت گوساله 38 هزار و 400 تومان، ران گوساله 39 هزار و 800 تومان، گوشت ماهيچه 45 هزار تومان و گوشت استيكي 57 هزار تومان قيمت دارد. در ميان اقالم مختلف گوشت گوسفندي نيز شقه گوسفندي با گردن كيلويي 41 هزار و 200 تومان، سردست گوسفندي كيلويي 42 هزار و 500 تومان، ران، كتف و دست گوسفندي كيلويي 51 هزار و 800 تومان، ران گوسفندي كيلويي 49 هزار و 800 تومان، گردن گوسفندي كيلويي 40 هزار و 500 تومان و جگر سياه كيلويي 48 هزار تومان فروخته ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.