مخالفتشركتبازرگانيدولتيباگرانيروغن

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنيم- در حالي كه به علت باال رفتن هزينههاي توليد، انجمن روغننباتي خواهان افزايش 20 درصدي نرخهاس//ت، معاون شركت بازرگان//ي دولتي ايران با بي//ان اينكه كه موافق افزايش قيمت روغن نيستم، گفت: اين محصول در بازارهاي جهاني افزايش قيمتي را تجربه نكرده است و در صورتي كه با افزايش قيمتها نيز موافقت شود، قيمت محصوالت شركت بازرگاني دولتي ايران ) ذخاير استراتژيك دولتي( تغيير نخواهد كرد.

عباس معروفان در واكنش به درخواست انجمن روغن براي افزايش 20 درصدي روغننباتي اظهار كرد: قرار نيس//ت كه روغن گران شود و گران نيز نخواهد شد، زيرا در قيمت جهاني اين محصول افزايش نرخي نداشتهايم.

وي افزود: در موضوع افزايش قيمت روغن، تنها هزينههاي خدمات آن در داخل كشور به دليل تورم موجود باال رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.