سهم51 درصدیتوتال

وزیر نفت به انتقاد های بی پایه در مورد قرارداد پارس جنوبی پاسخ داد؛

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير نفت پس از مدتها ايس//تادگي در مقابل منتقدان و مخالفان در نهايت توانست قراردادي به ارزش حدود پنج ميليارد دالر با ش//ركت فرانسوي توتال براي سرمايهگذاري در ايران به امضا برساند.

اين قرارداد كه نخستين قرارداد بزرگ نفتى پس از لغو تحريمهاست و نخستين قرارداد نهايى است كه براس//اس الگوى جديد قراردادهاى نفتى امضا شد، بيشك ميتواند نقش بسزايي در بهبود روابط بينالمللي و اقتصادي ايران داشته باشد.

بر همگي روشن است كه در اين شرايط با توجه به اينكه تحريمهاي اقتصادي عليه ايران طي چهار سال منجر به از بين رفتن اعتماد فعاالن اقتصادي براي سرمايهگذاري در كشور شده است نسخه جديد قراردادهاي نفتي موسوم به IPC ميتواند بهترين گزينه براي بازگرداندن اعتماد و تمايل كشورهاي خارجي براي فعاليت در ايران و سرعت بخشيدن به ازسرگيري تعامالت بينالمللي ايران باشد.

اي//ن در حالي اس//ت كه آنهايي ك//ه ابتدا هر آنچه در توان داش//تند، انجام دادند تا مانع تصويب قراردادهاي جديد نفتي و بعد از آن مانع انعقاد قرارداد با شركتهاي خارجي شوند، همچنان با وجود اينكه اولين قرارداد جديد نفتي امضا ش//ده و راه را براي امضاي قراردادهاي بعدي هموار كرده اس//ت، آرام نگرفته و دوباره سراغ كليدواژه فساد رفتهاند.

متاسفانه اين مخالفتها و انتقادهاي تند و بيجا كه منشأ سياسي دارد، به كشور آسيب خواهد زد و امنيت اقتصاد ايران را به خطر مياندازد در حالي كه اگر منازعات سياسي را كنار بگذاريم و هزينه و فايده را مدنظر قرار دهيم اين پروژه براي ايران برگ برندهاي خواهد بود.

زنگن//ه با وجود اينكه يكتنه در برابر منتقدان ايستادگي كرد و طلسم سرمايهگذاري در ايران را شكست، بار ديگر در حاشيه جلسه هيات دولت به شايعات و تعبيرهاي بياساس دلواپسان پاسخ داد.

بيژن زنگنه در حاش//يه جلسه هيات دولت در ارتباط با قرارداد نفتي با ش//ركت توتال يادآور شد: پيش از اين توضيحات الزم را ارائه كرده بودم و باز هم االن ميگويم كه ارزش خالص آنچه سرمايهگذاري كرديم، حدود پنج ميليارد دالر اس//ت، البته توتال بيش از اين و نزديك ش//ش ميلي//ارد دالر ارزش خواهد آورد. برآورد ما اين است كه يك ميليارد آن صرف ماليات و عوارض به دستگاههاي دولتي خواهد شد.وي ادامه داد: همانطور كه پيش از اين هم گفته بوديم، 50/1 درصد اين قرارداد س//هم توتال و 30 درصد س//هم شركت ملي نفت چين است و 19/9 سهم شركت ايراني پتروپارس است. اصل پول و سود آن حداكثر 50 درصد توليد ميداني است.

زنگنه در پاسخ به برخي شايعات گفت: بعضيها گفتهان//د 50 درصد و بعضيها گفتهاند 70 درصد كل درآمد ميدان را به خارجيها دادهايم، اين حرف غلط اس//ت. ما گفتهايم درآمد ما از اين ميدان در ط//ول عمرش با نف//ت 50 دالر حدود 84 ميليارد دالر خواهد شد ولي آنچه توتال و مجموعهاش طي 20 سال، طبق آنچه كه به تصويب شوراي اقتصاد همرسيدهحدود21 ميليارددالرخواهدبود،يعني چيزيحدودكمتراز51 درصددرآمدكلميداندر طول عمر ميدان خواهد بود.وزير نفت در همين راستا ادامه داد: وقتي كه دوره بازپرداخت طوالني ميشود، طبيعتا مبلغ هم بيشتر ميش//ود. در قراردادهاي متقابل هم كه داشتيم همين مقدار دو برابر را تجربه ميكرديم. اين كاري است كه نوعي سرمايهگذاري خارجي تلقي ميش//ود و در شرايطي كه بعضيها از جمله دشمنان ما در آن طرف اقيانوسها و چه دشمنان ما در منطقه، ميخواستند تحريمها ادامه پيدا كند و هرگونه سرمايهگذاري خارجي در ايران شكل نگيرد ما اين حركت بزرگ را توسط دو شركت بزرگ معتبر نفتي دنيا انجام دادهايم. اميدواريم كه اين كار براي بخش نفت و س//اير بخشها راهگشا باشد.وي در ارتباط با حضور شركت توتال در حوزه پتروش//يمي نيز گفت: بحث ايجاد سرمايهگذاري زنجيرهاي توسط شركت توتال انجام شده است كه در دس//ت مذاكره جدي است. يادداشت تفاهم آن براي نهايي شدن مذاكره ميشود. بحثها را تا نهايي نشدند خيلي اعالم نميكنيم، وقتي كه نهايي شد انشاءاهلل آن را اعالم ميكنيم.

زنگن//ه در ادامه اي//ن گفتوگو تصريح كرد: ما اولويتهايمان را در جلس//ه قرارداد با توتال اعالم كردهايم و گفتهايم كه ميدانهاي مشترك اولويت ما هستند.ميدانآزادگان،ميدانياران،ميدانيادآوران، ميدانهاي پارسجنوبي و ميادين مشتركي كه در اي//الم داريم و همينطور ميدانهايي براي افزايش بازيافت نيز جزو اولويتهاي ما هستند.

وزير نفت در ارتباط با شركتهاي مورد مذاكره قرار گرفته شده، خاطرنش//ان كرد: با شركتهاي مختلفي مذاكره شده است و اصال ما فرآيند مناقصه را هم شروع كردهايم. از يكسري از شركتهايي كه تشخيص صالحيت داده شدهاند، دعوت كردهايم كه بيايند اطالعات را بگيرند و پيشنهادهايشان را ارائه دهند.وي در ادامه خاطرنشان كرد: توتال هيچگاه قرارداد خود با ايران را لغو نكرد، هيچ قراردادي با ما نداشتهاند كه براي توسعه صنايع باالدستي حضور داشته باشند و آن را لغو كرده باشند. تضمينهاي الزم براي قراردادهاي صورت گرفته هم ديده شده است. اگر زماني به هر دليلي آنها نتوانند كار را انجام دهند، تمام سرمايهگذاري كه كردهاند همينطور باقي ميماند و بازپرداختها روزي انجام ميش//ود كه مي//دان به توليد برس//د.زنگنه در پايان گفت: ايران صرفا از محل بخش//ي از مي//دان پرداخت را انجام ميدهد. اين كار مهمترين ضمانت براي اين است كه طرفهايي كه س//رمايهگذاري ميكنند مانع هرگونه اقدامي ش//وند كه سرمايهگذاري آنها را به خطر بيندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.