اتصال شبکه برق ايران به اروپا

Jahan e-Sanat - - NEWS -

اولين همايش ملي كمپرسورها بهعنوان بزرگترين و معتبرترين رويداد تخصصي كشور در زمينه كمپرسورها در حالي روز گذشته در ايران برگزار شد كه كمپرسورها يكي از مهمترين و حياتيترين تجهيزات موردنياز در صنايع كشور است و در گسترش صنايع به قدري اهميت دارد كه از آن بهعنوان اسب باركش صنايع ياد ميشود.

در همي//ن حال احمدرضا احرارنژاد، رييس نخس//تين همايش ملي تخصصي كمپرس//ورها هدف از برگ//زاري اين همايش را افزايش دان//ش و تجربه در زمينه كمپرسورها دانست چراكه اين دانش نياز دارد تا بستري فراهم شود و اطالعاتي كه در زمينه كمپرسورها وجود دارد، به اشتراك گذاشته شود.

اميرحس//ين شيروي در نخستين همايش ملي تخصصي كمپرسورها با بيان اينكه ايران در بخش تجهيزات دوار عقبتر از تجهيزات ثابت است گفت بالغ بر 50 واحد كمپرسورسازي در كشور وجود دارد كه 10 واحد آن مطرح و فعال است. وى ادامه داد تكنولوژي كمپرسورس//ازي در كشور از كمپرسورهاي معمولي به سمت توربوكمپرسور، مولد گاز، نيتروژن و هيدروژن برده شده است.

مديركل دفتر ماشينسازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه بخشي از صنعت كمپرسور به صنعت برق اختصاص دارد و در صنعت برق استفاده از كمپرسور دامنه گستردهاي دارد، افزود: توجه وزارت صنعت توليد و انتقال تكنولوژي با توجه به شرايط بازار، نياز بازار، وضعيت صادرات و كشورهاي منطقه است. نهتنها در صنعت كمپرسور بلكه در صنايع ديگر به اين سياست رسيدهايم كه بايد صاحبان صنايع را به تشكيل جوينتونچر با شركتهاي بزرگ دنيا ترغيب كنيم. شيروي با بيان اينكه در وزارت صنعت با ورود كمپرسورهاي دست دوم و مستعمل مواجه بوديم، تصريح كرد: يكي از راهكارهاي حمايت از توليدكنندگان، طرحهايي است كه از سوي وزارت نفت و وزارت نيرو مطرح ميشود. مديركل دفتر راهبردي و نظارت بر توليد برق وزارت نيرو نيز در اين همايش در مورد نقش كمپرسورها در صنعت توليد برق ايران گفت: هيچ واحد توليد برقي وجود ندارد كه در آن از كمپرس//ور استفاده نشده باشد. كمپرسورها در تامين برق در ساعات پيك اهميت ويژهاي دارند. همچنين كمپرسورها در نيروگاههاي تجاري در حوزه برقابي و در واحدهاي گازي مورد استفاده قرار ميگيرند.

محمدعلي فرحناكيان اظهار كرد.هفته گذشته مصرف برق در كشور بيشتر از پيك سال گذشته بود. با اين حال صنعت برق تاكنون توانسته برق مورد نياز مردم را تامين كند و عالوه بر تامين نياز داخلي، وزارت نيرو در حال حاضر بيش از 1300 مگاوات برق صادر ميكند.

مديركل دفتر راهبردي و نظارت بر توليد برق وزارت نيرو در ادامه با اش//اره به وضعي//ت ص//ادرات و واردات صنعت برق نيز گفت: با همه كش//ورهاي اطراف جز همس//ايههايي كه در درياي جنوب هس//تند، ارتباط الكتريكي داريم. هدفگذاري ما صادرات 30 ميليارد كيلووات برق اس//ت. اين ميزان در حال حاضر كمتر از 20 ميليارد كيلووات است.

فرحناكيان از اتصال شبكه برق به اروپا نيز خبر داد و گفت: زيرساختهاي اتصال ش//بكه برق به اروپا از طريق جمهوري آذربايجان، كردستان عراق و روسيه فراهم شده است. خطوط انتقال انرژي در خزر با مشكل مواجه شده است. به همين دليل سعي ميكنيم از طريق خطوط برق اين اتصال را فراهم كنيم.وي با اشاره به آمار دپارتمان انرژي آمريكا در سال 2016 گفت: براساس آماري كه از سوي دپارتمان انرژي آمريكا در سال 2016 ارائه شد، صنعت برق ايران از نظر تاسيسات رتبه 14 را در كل دنيا و رتبه نخست را در غرب آسيا و خاورميانه دارد.

همچنين عليرضا اصلعربي در نخستين همايش ملي تخصصي كمپرسورها با تاكيد بر اينكه كمپرسورها قلب تپنده توليد در صنعت نفت و صنعت نيرو هستند، اظهار كرد: كمپرسورها بسيار گران بوده اما نقش اساسي در توليد دارند.

طرحهاي توس//عهاي كشور زياد نيس//ت و به همين دليل ممكن است خريد كمپرسور در كانون توجه نباشد.

اين درحالي است كه سالها از فعاليت برخي از تاسيسات ميگذرد. به عبارت ديگر نسبت توسعه به بازسازي و بهسازي تجهيزات 20 به 80 است و اين يك ظرفيت بالقوه و بالفعل براي شركتهاي داخلي و خارجي محسوب ميشود.

مديركل نظام داراييهاي فيزيكي وزارت نفت ادامه داد: در يك واحد توليدي، توليد حداكثري و صيانت حداكثري از تجهيزات بسيار مهم است و با توجه به اينكه قيمتهاي جهاني نفت كاهش پيدا كرده، صيانت به اندازه توليد اهميت دارد.

مديركل نظام داراييهاي فيزيكي وزارت نفت با بيان اينكه داراييهاي فيزيكي صنعت نفت بيش از 400 ميليارد دالر تخمين زده ميشود، گفت: كمپرسورها از نظر تعداد 4/5 تا 5 درصد و از نظر ارزش//ي 15 درصد داراييهاي صنعت نفت را تشكيلميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.