نفت زير 50 دالر باقي ماند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

افزايش عرضه نفت اوپك با وجود تعهد اين سازمان به كاهش توليد موجب شد قيمت نفت روز گذشته زير 50 دالر باقي بماند اما تنشهاي ژئوپليتيك در شبهجزيره كره و خاورميانه قيمت نفت را اندكي باال برد.

بر اساس اين گزارش، قيمت هر بشكه نفت برنت ديروز با هفت سنت افزايشبه94 دالرو86 سنترسيد.قيمتنفتوستتگزاساينترمدييت آمريكا هم يك سنت افزايش داشت و به 47 دالر و هشت سنت رسيد.

بهگزارشرويترز،هرچندقيمتنفتهنوززير05 دالراستاماهردو شاخص نفتي نسبت به پايينترين رقمهاي ثبتشده روز 21 ژوئن حدود 12 درصد ترميم شده است.استفن شروك، تحليلگر بازار نفت با اشاره به گزارشهاي مربوط به رشد توليد اوپك و توليد باالي نفت در آمريكا گفت: توليدكنندگان بزرگ نفت موانع متعددي دارند كه بايد بر آنها فائق آيند. تحقيق رويترز نشان ميدهد ميزان صادرات نفت اوپك در ماه ژوئن براي دومين ماه متوالي افزايش يافته است. اين در حالي است كه اين سازمان متعهد شده توليد خود را در فاصله ژوئن امسال تا مارس 2018 پايين نگه دارد.اين گزارش حاكي است ميزان صادرات نفت اوپك در ماه ژوئن به 25/92 ميليون بشكه در روز رسيده كه 450 هزار بشكه در روز باالتر از ماه مي و 1/9 ميليون بشكه در روز باالتر از يك سال قبل است.

بانك هلندي ايانجي گفت: »با توجه به اينكه ميزان ذخاير نفتي روي دريا به باالترين رقم پنج سال گذشته رسيده و توليد نفت اوپك هم باالتر رفته، مازاد عرضه همچنان يك مساله كليدي در بازار است.«

اما به عقيده تحليلگران با وجود عرضه باال، ريسكهاي امنيتي بعد از آزمايش موشكي ديروز كرهشمالي و بحران سياسي قطر موجب شده قيمت نفت بيش از اين كاهش نيابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.