آخرين وضعيت توسعه اليه نفتي پارسجنوبي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاونشركتملينفتايرانبابياناينكهتاكنونحدود62 جلدنتيجه مطالعه از شركتهاي بينالمللي و ايراني به شركت ملي نفت ارائه شده است در مورد مذاكره با مرسك براي توسعه اليه نفتي پارسجنوبي گفت: اميدوارم مذاكره با مرسك تا پايان سالجاري به نتيجه برسد.

غالمرض//ا منوچهري در گفتوگو با ايس//نا در مورد نتايج مطالعات شركتهاي نفتي در مورد توسعه ميادين نفتي و گازي ايران اظهار كرد: درمجموعتاكنونحدود62 جلدنتيجهمطالعهازشركتهايبينالمللي و ايراني به دس//ت ما رسيده است كه البته اكثر اين مطالعات متعلق به شركتهاي بينالمللي است.وي در پاسخ به اين سوال كه نتيجه مطالعاتي كه تحويل ش//ركت ملي نفت داده شده، از كدام شركتها و براي كدام ميادين است، گفت: شركتهاي پرشيا، شركتهاي اروپايي مانند مرسك دانمارك، وينتر شال آلمان، OMV و همينطور شركتهاي كرهاي مانند كوگاز، شركتهاي ژاپني و شركت پرتامينا اندونزي نتيجه مطالعات خود را تحويل دادهاند. در حال حاضر براي توسعه اليههاي نفتي پارسجنوبي در حال مذاكره هستيم. همچنين روي مياديني در غرب با شركت وينتر ش//ال آلمان در حال مذاكره هستيم. البته مذاكره با شركتهاي روسي مانند زارو بژنفت، گازپروم نفت و گازپروم ادامه دارد و اميدواريم تا پايان سالجاري اين مذاكرات به نتيجه برسد.معاون شركت ملي نفت ايران در مورد مذاكره با مرسك براي توسعه اليههاي نفتي اظهار كرد: اميدوارم مذاكره با مرسك تا پايان سالجاري به نتيجه برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.