آمار امیدوارکننده است

Jahan e-Sanat - - NEWS - حادثه

گروه جامعه- اعتياد معضل گريبانگير قشر زيادي از جامعه ايران شده است. هرچقدر درباره آن نوشته ش//ود، و برنامهسازي و فرهنگسازي ص//ورت گيرد، هرچقدر به وضعيت معتادان يك جامعه رسيدگي شود، بهبودي و سالمسازي آن جامعه از آسيبهاي اجتماعي ناشي از آن كاهش مييابدوميتوانكمكماينمعضلراتحتكنترل درآورد و سپس آن را ريشهكن كرد. از سويي ديگر اعتياد در ميان دانشآموزاني با سن پايين با مواد صنعتي نيز به شدت رواج يافته و همين امر باعث كاهشسناعتيادبهطوركليدركشورشدهاست. چند روز قبل بود كه مديرعامل سازمان خدمات اجتماعي شهرداري تهران توضيحاتي درخصوص عملكرد سازمان خود و همچنين در مورد مراكز بهبود اعتياد ش//هرداري تهران ارائه و عنوان كرد كه تاكنون چه اقداماتي براي معتادان اين ش//هر صورت گرفته است.

به گزارش ايسنا، قديمي ضمن تشريح مراكز و طرحهاي اين س//ازمان گفت: سازمان خدمات اجتماعي كه زير نظر ش//هرداري تهران فعاليت ميكند،داراي77 مركزاستكهباظرفيت31 هزار نفر به صورت شبانهروزي خدمات ارائه ميكند.

ويبابياناينكه51 مددسرادرمناطق1،2،4، ‪18 71، 51، 41، 21، 11، 9، 8، 5،‬ و 22 فعاليت ميكنند، گفت: ظرفيت اين مددسراها سه هزار نفراستوازآنجاكه08 درصدمراجعهكنندگان معتاد هستند، خدمات كاهش آسيب نيز به آنها ارائه خواهد شد و در صورتي كه اين افراد مايل به ترك اعتياد باشند نيز به صورت رايگان به مراكز بهبودمعرفيميشوند.

قديميبابياناينكهآمايشمددسراهاعمدتادر نزديكي پاتوقهاست، گفت: مددسراها براي خواب معتادان در نظر گرفته شده اين در حالي است كه دو سامانسرا در اسالمشهر و لويزان با ظرفيت005 نفر براي نگهداري افرادي كه از جامعه رانده شدهاند، وجود دارد كه اين افراد جمعي از آسيبها را دارند و هيچ سازمان و ارگان و حتي خانوادهشان توانايي پذيرش آنها را ندارند.

ويدرخصوصنحوهعملكردمعاونتاجتماعي شهرداري تاكيد كرد: سال گذشته اولين بار بود كه حتي يك مورد فوتي كارتنخواب بر اثر سرمازدگي ثبت نشد اين در حالي است كه در سنوات گذشته تا روزي ‪16 51،‬ نفر آمار فوتي در زماني كه دماي هوا منفي بود، گزارش ش//ده است اما سال 95 با اقداماتابتكاريهمچوناس//تقرار051 اتوبوس سيار، اين آمار به صفر رسيد.

35 درص/د از معتادان پ/س از ترك به خانوادههايخودبازگشتند

قديميهمچنينبابياناينكه42 مركزبهاران باظرفيت0052 نفردرمناطق22 گانهتهرانداير شد،گفت:درمرحلهاول0761 نفرپذيرششدند كه 430 نفر از آنها به خانواده بازگشتند كه البته برخي ميگويند اين تعداد كم است اما در حوزه آسيبهاياجتماعيبازگشت53 درصدازمعتادان به كانون خانواده يك كار ويژه و فوقالعاده است. هرچندهمانگونهكهدرهمهرشتههاياجتماعي اختالف نظر در مورد نحوه ورود وجود دارد، در مورد فعاليتمراكزبهاراننيزاختالفنظرهاييوجوددارد اما به دليل موفقيت روزافزون اين مراكز بايد چنين مراكزي در ساير استانها نيز داير شود.

وي ب//ا بيان اينكه 61مركز پرتو ويژه كودكان با ظرفيت سه هزار نفر وجود دارد، گفت: اصل بر پيشگيري است و معتقديم اگر همه سازمانها و ارگانها در حوزه فرهنگي و پيشگيري خوب كار كنند، ديگر نيازي به مددسرا و سامانسرا نخواهيم داشت و بر همين اساس سعي كرديم با قبول اين ك//ودكان كه به طور عم//ده از حضور مادر و پدر محروم هستند در مراكز استفاده كنيم و خدماتي را ب//ه صورت نيمهوقت با كمك خيريهها به آنها ارائهميكنيم.

قديمي در تشريح مراكز بهبودي اين سازمان با بيان اينكه دو مركز بهبود در سعيدآباد جاجرود و خاورشهر با ظرفيت 700 نفر وجود دارد كه پس از درمان به مراكز بهاران منتقل ميشوند، گفت: همچنين كمپ مره//م ويژه زنان و كمپ كانون ايمان رهيافتگان هر ك//دام با ظرفيت 100 نفر فعاليتميكنند.

وضعيت سامانس//راهاي ش//هرداري تهران نيز اينگونه عنوان شده است: دو همراهسرا در مناطقسهوششباظرفيت004نفرايجادشده و دو مجوز نيز به مناطق 11 و منطقه همجوار براي پوش//ش همراهان بيمار بستري شده در بيمارس//تان فارابي ارائه ميدهد. همچنين به منطق//ه 11 مجوز دادهان//د در صورت تقاضاي همراهان بيمار، آنها را به هتل يا مسافرخانههاي اطراف معرفي كند. از س//ويي ديگر شهرداري ته//ران 10 پايگاه خدمات اجتماعي در منطقه فرحزاد، ترمينال غرب، راهآهن، هرندي، پيادهراه 17 شهريور، محله اتابك، ترمينال جنوب، حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( و بهشت زهرا داير كرده اس//ت كه مددكار خانم و آقا و همچنين روانشناس در اين پايگاههاي خدمات اجتماعي فعالي//ت دارند و با گش//تزني در اين محالت ذكرشده، نسبت به شناسايي افراد آسيبديده و آسيبپذير اقدام ميكنند به گونهاي كه اين مددكاران در گش//تزنيهاي خود در پايانهها نس//بت به شناسايي دختران و پسران فراري و همچنين در راه مان//دگان و افراد بزهكار اقدام كرده و بر اس//اس شرايطشان آنها را به خانواده بازپيوند داده يا به بهزيستي معرفي ميكنند اين در حالي است كه سال گذشته در يكي از پايانهها 600 دختر فراري شناسايي شدند.

قديميباتاكيدبراينكهظرفيتاين77 مركز، 17 هزار نفر است كه با توجه به فصول خاص تا 20 هزار نفر نيز خدمات ارائه ميش//ود، گفت: دو تا سه ميليارد تومان هزينه پزشكي بابت پذيرش معتاداني كه در مددسراها به سر ميبرند، پرداخت شده و چندين عمل آپانديس و حتي عمل قلب باز براي اين افراد انجام شده است. كاهشآسيبدرمحلههرندي معاون اجتماعي شهرداري در دفاع از عملكرد خود درخصوص رهاسازي وضعيت محله هرندي در پاسخ به انتقادات گفت: شاهد كاهش آسيب در منطقه هرندي هس//تيم و اقدامات خوبي در كوچههاي هرندي انجام شده به گونهاي كه بعد ازساعت02 نميتوانستيددرمحلههرنديتردد كنيد اما حاال با اقدامات گستردهاي كه انجام شده، وضعيتاينمحلهبهبوديافتهاستوشاهدهستيم كه س//ه مدرس//ه صبح رويش، دو مركز پرتو، دو مددسرا و دو مركز بهاران نيز در اين منطقه فعاليت ميكنند و ديگر آن وضعيتي كه در محله هرندي س//ابق وجود داشت، وجود ندارد. اما دقت داشته باشيد هيچكس نميتواند ادعا كند كه ميتواند آسيبها را در حوزه اجتماعي به صفر برساند.

به گفته قديمي، بايد در نوع غربالگري معتادان تجديدنظرشود.مردمشاهدترددمعتادانمتجاهري هستند كه در سطح شهر پراكندهاند و اين نتيجه غربالگري نادرس//ت است چراكه بارها ديده شده 50 درصد از معتاداني كه توسط نيروهاي انتظامي جمعآوري ميشوند، پس از غربالگري رها شده و دوباره به سطح شهر بازميگردند.

درباره س//رانجام راهان//دازي مركز نگهداري از مادران معتاد به همراه فرزندانشان نيز عنوان شده اين مركز براي نگهداري مادران معتادي است كه نميتوانند فرزندشان را رها كنند و از سوي ديگر زنانمعتادباردارنيزدراينمركزنگهداريميشوند كهسهساختماندربوستانهابهبهزيستيمعرفي شده تا آنها را براي نگهداري مادران و كودكان آماده كنندكهيكيازاينمراكزدرمنطقه22 راهاندازي شده است.

لزومايجادمركزيويژهدانشآموزانمعتاد قديميدرادامهبابياناينكهبايديكمركزپرتو يا بهبودي ويژه دانشآموزان و دانشجويان معتاد ايجاد شود، گفت: همين جا اعالم خطر ميكنيم كه سن ابتالي دانشآموزان و دانشجويان به اعتياد كاه//ش يافته و بايد اين افراد داراي مراكز خاص شوند. اما اين بايدها فعال در حد و خواسته مطرح شده و به صورت عملي هنوز محقق نشده است؛ امري كه بيش از هر چيزي خطرات و آسيبهاي بيشتري براي دانشآموزان و افرادي با سن پايين جامع//ه دارد و قطعا بايد م//ورد توجه جديتري قرار گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.