65 درصد سرپرستان خانوار تحت پوشش كميته امداد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد گفت: لزوم كس//ب رضايت مددجويان در ارائه خدمت به آنان بايد مورد توجه مددكاران قرار گيرد.

فاطمه رهبر در گردهمايي آموزشي مددكاران 11 استان كشور كه در مشهد مقدس آغاز شد با تاكيد بر ضرورت تعامل دوس//ويه بين مددكاران و مددجويان تحت حمايت گفت: با توجه به رويكرد كميته امداد در توانمندسازي مددجويان، اين نهاد بايد محلي گذر براي نيازمندان و قشر محروم باشد و ايجاد وابستگي دائمي نكند تا در نهايت زمينه توانمندي و استقالل خانوادهها فراهم شود. مددكاري شغلي سخت و پراسترس است كه بايد در اين خصوص از تمام توان به نفع نيازمندان

معاون سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: براي نخستينبار با حمايت دانشگاهها و وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي كش//ور، رويدادي با حضور حقوقدانان برجس//ته كشور و مهمان//ان تراز اول از مراجع حقوقي بينالمللي و با دعوت از وزرا و مقامات ملي از جمله رياس//ت محترم جمهور در تهران برگزار ميش//ود. همچنين ابالغ حقوق ش//هروندي توس//ط دولت و بررس//ي و تاكيد بر آن، ضرورت برگزاري اين رويداد براي كشور را دوچندان كرده است.

زه//را اربابي ادامه داد: »نخس//تين كنگ//ره بينالمللي بهره جست و براي همين امر به هر يك از پرسنل پنج پرونده براي رسيدگي مشكل تحويل ميشود تا با اين شغل آشنا شوند و نسبت به رسيدگي به امور محرومان اقدام كنند.

معاون حمايت و س//المت خانواده با اشاره به تغييرات انجام شده در حوزه مددكاري تصريح كرد: تعداد مددكاران از 1900 م//ددكار با س//رانه 890 پرونده به 3800 نفر با ميانگين 440 پرونده تغيير پيدا كرده و اين در حالي است كه مددكاران ب//راي ارائه خدمت مطلوب به مددجويان و مرتفع كردن مش//كالت مختل//ف خانواده با اس//تفاده از ظرفيتهاي بيرون//ي ميتوانند از خدمات//ي مانند مراكز مشاوره بهرهمند شوند. وي با اشاره به اينكه 65 درصد از سرپرستان خانوار تحت پوشش كميته امداد را زنان تشكيل ميدهند، افزود: در اقدامي جديد و براي ارائه خدمت ويژه و اهميت به حوزه زنان در استانهاي تهران، قم و گلستان يك اداره توسط بانوان امدادگر ارائه خدمت به مددجويان ميكند كه خوش//بختانه اقدام موفقي بوده است. با اجراي طرح پااليش، 248 هزار پرونده از گردونه حمايتي كميته امداد در سال گذشته خارج شدند كه بر اين اساس ضرورت بازنگري در فرآيندها براي خدماترساني بهتر و توجه بيشتر به حقوق مددجو وجود دارد.

به گزارش س//ايت خبري كميته امداد، معاون حمايت و س//المت خانواده با اش//اره به اينكه بايد خدمات، فرآيندها و مدت زمان ارائه خدمات در كميته امداد مش//خص و تعيين شود، ادامه داد: تعيين زمان دريافت خدمات كميته امداد به مددجويان بايد زماندار باشد چراكه اين امر به توانمند شدن مددجويان كمك ميكند. در كشور يك ميليون و 600 هزار خانوار تحت پوشش كميته امداد هستند. از محل صرفهجويي در منابع، 24 هزار منبع آب در مناطق محروم با ضريب 8 و 9 در سال گذشته توزيع شد كه اين امر در سالجاري در مناطق محروم با ضريب 7 و6 انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.