ضرورت دسترسي پليس به سامانههاي نقلوانتقاالت مسكن

Jahan e-Sanat - - NEWS - زنان

ايلنا- معاون امنيتي انتظامي وزارت كش//ور به حوادث تروريس//تي 17 خرداد در تهران اش//اره كرد و گفت: در اين حادثه تروريستي، تروريستها خانهاي را در كرمانشاه اجاره كرده بودند و تمام امكاناتش//ان را در آنجا قرار داده بودند. اگر پليس به نقل و انتقاالت مسكن دسترسي داشت، با اين مشكالت مواجه نميشديم.

س//ردار حس//ين ذوالفقاري افزود: اكثر قضات در صدور حك//م صرفا به اق//رار متهم اكتفا و كار را دنبال ميكنند در حالي كه اقرار به جرم يكي از پنج ادله است. در حقيقت اين عمل قضات غيرمستقيم سيستم را به اقرار از مجرم هدايت ميكند و زماني كه عمده توجه قضات مبتني بر اقرار است، مشكالتي را براي كارآگاه ايجاد ميكند. كشف جرائم از يكسو با ديگر حوزهها مانند حوزههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تبادل است. از سوي ديگر رابطه چندسويهاي بين جرائم وجود دارد. به طور مثال ممكن اس//ت يك سرقت با قتل يا اقدامات تروريستي در ارتباط باشد و از همين رو بايد در كشف جرم ساير مولفههاي محيطي در ارتباط با جرم و جنايت نيز مورد توجه قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي نبايد به يك گزارش عملكردي اكتفا كند تصريح كرد: بايد از يافتهها و اسنادي كه داريم در تصميمسازيهاي كالن كشور استفاده كنيم و باشناختاينظرفيتها،سياستگذاريهاوتصميمگيريهاي موثري داشته باشيم. ما براي مديريت كشف جرم سه منبع در اختيار داريم؛ منابع مادي كه در اختيار س//ازمان اس//ت، نيروي انساني كه اساس كار است و منبع ديگر ظرفيتهاي بسيار گستردهاي است كه در سطح جامعه و ديگر سازمانها قرار دارد و بايد به آن توجه ش//ود. بانك اطالعات جمعيت كه هنوز در كش//ور ما نيازمند فرهنگسازي است، يكي از منابعي است كه ميتواند به كشف جرم كمك كند. همچنين دسترسي به سامانههاي حملونقل زميني، هوايي، بانكها، ثبت احوال، بخشهاي اقامتي و دفاتر اصناف نيز ميتواند در كشف جرم موثر باشد.

معاون امنيتي انتظامي وزارت كشور به حوادث تروريستي 17 خرداد در تهران اش//اره ك//رد و ادامه داد: در اين حادثه تروريستي، تروريستها خانهاي را در كرمانشاه اجاره كرده بودند و تمام امكاناتشان را در آنجا قرار داده بودند. در همين خانه با سران خود و با يكديگر بيعت كردند و تصاوير آن نيز مشخص شد. اگر پليس به نقل و انتقاالت مسكن دسترسي داشت، با اين مشكالت مواجه نميشديم. معتقدم پليس بايد به سامانههاي آموزشي نيز دسترسي داشته باشد تا در صورت لزوم بتواند كش//ف و تعقيب مجرم را از اين طريق پيگيري كند. ما در كشف و تعقيب و شناسايي جرم از نظر هماهنگي دستگاهها با منطقه فاصله داريم. در كشور امارات اگر كسي تحت تعقيب باشد، به دليل ارتباطي كه بين سامانهها وجود دارد او به راحتي قابل شناسايي است. متاسفانه در كشور ما فردي كه به دليل قاچاق مواد مخدر در زندان است ميتواند به راحتي در بيرون زندان معامله كند.

ذوالفقاري به هماهنگي پايش تصويري سازمانها با نيروي انتظامي اشاره كرد و گفت: دستورالعمل اين اقدام صادر شده اما موانع ذهني براي برخي دستگاهها وجود دارد كه استفاده از اين ظرفيت را محدود كرده است. اگر شهرداري از دوربينهاي شهر استفاده ميكند، نيروي انتظامي هم در مواقع لزوم بايد بتواند از اين دوربينها براي كشف جرم استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.