بررسي حقوق زنان در كنگره بينالمللي حقوق ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

حقوق ايران« با هدف بررسي حقوق زنان در منشور حقوق ش//هروندي و همچنين آموزش و بهروزرساني كارشناسان حقوق//ي دس//تگاههاي اجرايي در اين حوزه ش//هريورماه سالجاري برگزار ميشود. اين رويداد با نگاه كامال تخصصي و كاربردي نس//بت به معضالت حقوقي با برگزاري تعداد كثيري از پنلها، نشستهاي تخصصي، كارگاههاي آموزشي ...و بررسي ميشود.

وي تصريح كرد: يكي از ويژگيهاي منحصربهفرد اين كنگره، انج//ام تحقيق و پژوهش در كلي//ه مراحل، تهيه بستههاي سياستي، ارائه دستاوردها و خروجيهاي علمي آن به منظور بهرهمندي مناس//ب و كاربردي به مجلس و دولت و قوه قضاييه است. اربابي با اشاره به منشور حقوق و تكاليف زنان و خانواده و با بيان اينكه اين منشور از قوانين جام//ع و بيبديل حوزه زنان اس//ت، گفت: طرح حمايت حقوق و مسووليت زنان در عرصههاي داخلي و بينالمللي خوش//بختانه تبديل به قانوني شد كه بيشترين راي را در مجل//س به خ//ود اختصاص داد و اين نش//ان ميدهد كه اگر مردان يك كش//ور در موضوع يك قانون توجيه شوند حتي اگر آن موضوع در خصوص زنان باش//د ابايي ندارند كه به آن راي دهند. عالقهمندان و پژوهشگران ميتوانند با دراين توجهبه كنگرهاز محورهايطريق كنگره،پايگاه مقاالتاينترنتي خودرا Lawi.irبراي.شركت

www به دبيرخانه ارسال كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.