تعدادگزينههابه7 نفرافزايشيافت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا- عضو منتخب شوراي پنجم از تغيير در فرآيند انتخاب شهردار تهران خبر داد. وي با تاكيد بر اينكه تهيه ليست اوليه گزينههاي شهرداري تهران دو هفته به تاخير افتاده، گفت: در جلسه روز گذشته اكثريت اعضاي شورا تاكيد داشتند كه براي انتخاب نامزدها نياز به فرصت بيشتري دارند و اين از داليل اصلي به تاخير افتادن تهيه ليست نهايي بود.افشين حبيبزاده بااشارهبهاينكهجلسهموردنظردردفتراحمدمسجدجامعيدرشورايشهر تهران و با حضور نزديك به91 الي02 نفر از اعضاي شوراي پنجم تشكيل شد، ادامه داد: بخش قابل توجهي از زمان جلسه صرف بحث ميان مخالفان و موافقان تاخير در زمان اعالم گزينهها شد و به اين موضوع اختصاص يافت. از سوي ديگر در فرآيند به تصويب رسيده نيز تشكيك وجود داشت و برخي برداشتهايمتفاوتيازفرآيندداشتند.سرانجامدرجلسهامروزمقررشدهر نفر سه گزينه را پيشنهاد دهد اما در هنگام راي دادن هر عضو شورا ميتواند بههفتنفررايدهد.درنهايتهفتنفريكهبيشترينآرايماخوذهراداشته باشندواردمرحلهبعدفرآيندانتخابشهردارخواهندشد.هفتگزينهايكه بيشترين آرا را اخذ ميكنند، در مرحله بعدي برنامه خود را در اختيار اعضاي شورا قرار خواهند داد. در حال حاضر بقيه فرآيند انتخاب شهردار ثابت بوده و فقطاينبخشتغييركردهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.