بستنيهايسنتي ناقلبيماريوباوتبمالتهستند!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ميزان- رييس انجمن علوم و صنايع غذايي ايران گفت: بستنيهاي سنتي ميتوانند ناقل بيماري وبا، تب مالت و بيماريهاي عفوني باشند و مصرفكنندگانرادچارمسموميتهايغذاييكنند.محمدحسينعزيزي افزود: برخي از بستنيهاي سنتي از شيرهاي تازه دامپروران تهيه ميشوند بنابراينامكانابتالبهتبمالتازطريقبستنيهايسنتيوجوددارد.ايندر حالي است كه درمان اين بيماري با سختي همراه بوده و بايد به مردم هشدار داده شود. با جوشاندن شيرهاي سنتي و نگهداري آن در فضاي باز و دماي محيط،بيماريهايجديددرشيرايجادشدهوبهراحتيمنتقلميشود.اين درحالي است كه نميتوان به جوشاندن شيرهاي سنتي اطمينان پيدا كرد و نسبتبهخوردنبستنيهايسنتيبيتفاوتبود.مغازههايبستنيفروشي بينراهي از توليدكنندگان بستنيهاي سنتي محلي محسوب ميشوند كه با خريداري شيرهاي محلي تازه چون گاوميش، مشتريان بسياري را به خود جذب كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.