معاوناستاندارتهران:متروحتمابهپرندميرسد

Jahan e-Sanat - - NEWS - اصالحیه

ايسنا- معاون عمراني استانداري تهران با تاكيد بر اينكه ادامه مترو فرودگاه امام خميني)ره( به سمت شهر جديد پرند از پروژههاي مهم است، از رسيدن مترو به صورت حتمي به اين شهر خبر داد.حسن كريمي گفت: پروژه خط مترو فرودگاه امام خميني)ره(- شهر جديد پرند جزو پروژههاي مهمي است كه حتما بايد انجام شود و پيگير اجراي آن هستيم.وي درباره تبديل شهر جديد پرند به يك بخشداري تصريح كرد: شايد اين موضوع به صورت كارشناسي اوليه انجام شده باشد اما هيچ قرار قطعي مبني بر اينكه شهر جديد پرند به يك بخشداري تبديلشود،وجودنداشتهاست.درحقيقتهيچتغييراتيدرتقسيماتكشوري استان تهران به صورت جدي در دستور كار نداريم. پرند شهر جديدي است كه روزبهروزبهجمعيتآناضافهميشودوليباتوجهبهاينشرايطخدماتيكهظرف چهارسال گذشته در آن ارائه شده، قابل قبول بوده است. البته مشكالت موجود ناشي از اين است كه سرعت اسكان جمعيت در آن از سرعت ارائه خدمات پيشي گرفته است كه اميدواريم بتوانيم اين عقبماندگي را جبران كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.