ضربههاي بسياري از رويكرد سياسي شهرداران خورديم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايلنا-نمايندهمردمتهراندرمجلسشوراياسالميباتاكيدبراينكهشهردار تهران نبايد سياسي باشد و هدفهاي سياسي خود را دنبال كند، گفت: همين رويكرد سياس//ي باعث ميشود تا هر فردي كه شهردار ميشود، بعد از مدتي هوس رييسجمهور به سرش بزند.علي مطهري در مورد ويژگيهاي شهردار آيندهتهرانتصريحكرد:ازنظرمنشهرداراننبايدسياسيباشندبلكهبايدداراي رويكردي تخصصي و شهرسازي بوده و در آباداني شهر تهران بكوشد. بايد به مساله شهردار تهران كامال تخصصي نگاه شود و به دنبال فردي باشيم كه تهران را دوباره قابل زندگي كند. بلندمرتبهسازيها، زندگي در تهران را سخت كرده و با توجه به شرايط دشوار زندگي شهروندان اين شهر، شهردار آينده بايد فقط به فكرآبادانيتهرانباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.