15

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ای//ن ی//ک جمله قدیمی اس//ت که میگوید ش//ما میتوانید یک پس//ر را از لیورپ//ول خارج کنی//د اما نمیتوانید لیورپ//ول را از درون ی//ک پس//ر بیرون برانی//د. حاال که وین رون//ی خودش را برای جدایی از منچس//تریونایتد آماده میکند،اینجملهبیشتربرایمانملموس میش//ود؛ داس//تان عاش//قانه پسری از منطقه کروکتث که میخواهد به خانه مق//دس خ//ود در اورتون بازگ//ردد. در این تابستان بلندپروازی اورتون بیش از گذشته شده و خواستن رونی به صورت مشهود و با صدایی بلند در میان مدیران و کادرفن//ی این تیم مرسیس//اید قابل مشاهده است. رونالد کومان از آمدن رونی به گودیسونپارک استقبال کرده و به نظر هر لحظه آماده امضای قرارداد با بهترین گلزن تاریخ منچستریونایتد است.

یکی از اصلیترین نقشههای تافیها برای فصل آینده این اس//ت که مهمان ناخوان//ده چه//ار تیم باالنش//ین لیگ برتر باش//ند و در ای//ن راه قدمهایی هم برداش//تهاند. تاکن//ون بازیکنانی چون ساندرو رامیرز مهاجم سابق تیم ماالگا، جردن چیکف//ورد از س//اندرلند، دوی کالس//ن از آژاکس، هنری اونیکورو از یوپ//ن و مایکل کین از برنلی به اورتون پیوسته و برای انجام این انتقاالت تاکنون بیش از 90 میلیون پوند کردهاند.

در 31 سالگی که به سختی در حال گذر آن است، رونی بهترین روزهایش را پشت سر گذاش//ته و به دوران گرگ و میش خود در فوتبال نزدیک شده. با این حال او 13 سال پس از جدایی از اورتون به عنوان یک بازیکن جوان و بااستعداد، حاال به یک بازیکن باتجربه تبدیل شده که اگر مانند روزهای حضور فرگوس//ن در یونایتد به طور مرتب به میدان برود، میتواند بار دیگر خودش را بازیابی کند و به همان س//طح تکنیکی همیش//گی برس//د. رونی خودش هم از بازگشت به گودیس//ونپارک استقبال کرده و گفته میخواهد به خانه اولش بازگردد.

با آمدن ژوزه مورینیو به اولدترافورد، رونی فصل گذشته فرصتهای محدودی برای بازی کردن به دست آورد. او که در س//ال 2004 و در 18 سالگی اورتون را به سوی منچستریونایتد ترک کرد، اخیرا گفته اس//ت اورتون یکی از دو باش//گاه لیگ برتری اس//ت که ممکن اس//ت در فصل آینده برای آنها بازی کند. انتقال احتمال//ی رونی به اورتون در ش//رایطی ص//ورت میگیرد که رومل//و لوکاکو در این تابس//تان اورتون را ترک میکند و به این ترتیب کوم//ان میتواند از رونی به عنوان یکی از گزینههای خط حمله تیمش اس//تفاده کند اگرچ//ه با اولیور ژیرو، مهاجم فصل قبل آرسنال هم طی روزهای گذشته صحبتهایی برای آمدن به گودیسونپارک شده است.

رونی عالوه بر اورتون، پیشنهادهایی ه//م از آمریکا و چین دارد؛ بازیکنی که تنه//ا یک س//ال دیگر از ق//راردادش با یونایتد باقی مانده و مشخص نیست که مسووالن منچستر برای صورت گرفتن هر یک از این جابهجاییها چه مبلغی را درخواست میکنند. بدون شک اورتون همیش//ه جایگاه خاص//ی در قلب رونی داش//ته و دارد. گل درخش//ان او مقابل آرسنال در سال 2002 در روزگاری که تنها 16 س//ال داشت، برای همیشه در تاریخ و ریشه باشگاه اورتون نقش بست. رونی دو سال پس از آن گل با مبلغ 25/6 میلیون پوند از اورتون جدا ش//د تا قلب بس//یاری از اورتونیها بشکند به طوری که هر وقت او با پیراهن منچستریونایتد به بندر لیورپول بازگش//ت، از سوی این هواداران هو شد.

دو سال قبل رونی در بازی بزرگداشت دانکن فرگوس//ن دربرابر ویارئال پس از 11 س//ال بار دیگر پیراهن اورتون را بر تن کرد. او اگرچ//ه در این بازی گلزنی نکرد اما از سوی بیش از 34 هزار هوادار اورتونی حاضر در ورزش//گاه با استقبال گرم//ی مواجه ش//د و هنگامی که پس از تعوی//ض به س//وی نیمکت ذخیرهها حرکت میکرد، به طور ایستاده توسط تماش//اگران مورد تشویق قرار گرفت. با این اتفاق به نظر آمد که زخم هواداران و اختالف آنها با رونی با گذش//ت زمان التیام یافته است. رونی پس از آن بازی گفت: هواداران استقبال باشکوهی از من داشتند؛ چیزی که مرا بسیار خوشحال ک//رد و اینکه فرزندانم ب//ار دیگر مرا در پیراهن اورتون ببینند، برایم بسیار بزرگ و دلچسب بود.

پس از رونی پس//ران ج//وان زیادی ب//ه اورتون آمدند اما هیچک//دام از آنها نتوانس//تند جای رونی را پر کنند. حاال برای بهترین بازیکن فوتبال انگلیس در نس//ل خود و ه//واداران اورتون، زندگی میتوان//د به یک چرخ//ه کامل تبدیل ش//ود؛ رونی بار دیگر به اورتون برسد و هواداران به بازیکنی که فرگوسن بزرگ از او یک بت ساخت.

وینرونی،کاپیتانمنچستریونایتدکه در فصل گذشته بیشتر از روی نیمکت بازیهای شیاطین سرخ را دنبال میکرد و تنها در 15 بازی لیگ برتر انگلیس از ابتدا به میدان رفت، در فکر بازگشت به باشگاه سابقش اورتون افتاده است و طبق گزارشات رسانههای انگلیسی انتقال او به گودیسونپارک طی یک هفته آینده انجام خواهد شد .

بنا بر اخبار منتش//ره از رسانههای انگلیس//ی و نی//ز تایی//د ادوارد، مدیر برنامهه//ای رونی ای//ن بازیکن در تور پیشفصل ش//یاطین س//رخ ش//رکت نخواه//د کرد و ب//ه احتمال زیاد برای تکمیل روند انتقالش به مرسیس//اید خواهد رفت. به نظر میرس//د یونایتد اجازه خواهد داد رونی به طور رایگان و طی قراردادی آزاد به اورتون برود به ش//رطی که حقوق دو سال باقی مانده از ق//راردادش را مطالبه نکند، اورتون هم حقوق هفتگی او را متقبل خواهد ش//د و با او قراردادی دوساله که قابل تمدید به یک فصل بیشتر نیز هست، خواهد بست . درآمدنجومیرونالدوازاینستاگرام شرکت انگلیسی هوپر فهرستی منتشر کرد که نشان میدهد برای افراد مشهور به خصوص ورزشکاران و بازیگران از آپلود عکس در اینستاگرام درآمد خوبی پیدا کردهاند. در رتبه نخست این فهرست سلنا گومز با بیشترین فالوئر 122) میلیون( قرار دارد. این خواننده- بازیگر 24 ساله 500 هزار یورو برای هر عکس کسب میکند. پس از او با اختالف نزدیکی کیم کارداشیان با001 میلیونفالوئر،005 هزاریوروبهدستمیآوردامادرجایگاهسوم،کریستیانو رونالدو قرار دارد. مهاجم پرتغالی رئالمادرید 350 هزار یورو )یک میلیارد و 200 میلیون تومان( از انتشار هر عکس تبلیغاتی کسب میکند. او نخستین ورزشکارومرددراینفهرستاست.رونالدو401 میلیونهواداردراینشبکه اجتماعی دارد. دیگر ورزشکاری که در فهرست 10 نفر برتر قرار دارد، لبرون جیمزاست.بسکتبالیستآمریکایی7/03 میلیونفالوئرداردوبیشتراز501 هزار یورو از یک عکس تبلیغاتی دریافت میکند. گریزمان: به خاطر محرومیت اتلتیکو، در مادرید ماندم ستاره فرانسوی اتلتیکومادرید که مدتی پیش یکی از خریدهای تابستانی منچستریونایتدشمردهمیشددراینخصوصاظهارداشت:بهخاطرمحرومیت اتلتیکومادرید از خرید بازیکن، در این باشگاه ماندم.

از مدتها پیش شایعه پیوستن آنتوان گریزمان به منچستریونایتد در راس اخبار قرار داشت. این ستاره به هدف اصلی مورینیو در تابستان لقب گرفته بود و برخی رسانهها معتقد بودند که وی میتواند رکورد نقلوانتقاالت تاریخ فوتبال رابشکند.بامحرومیتاتلتیکومادریدازخریدبازیکندریکپنجره،همهچیز تغییرکردوگریزمانازماندنخودسخنگفت.ویپسازاین،ادعایمطبوعات در خصوص ترک مادرید را نادرست خواند و با اتلتیکو تا سال 2022 تمدید کرد. آنتوان گریزمان در این خصوص گفت: نه، همه چیز ساختگی بود. من با مورینیو در خصوص نرفتنم تماس تلفنی نداشتم. ادعای رسانهها کامال غلط بوده و ماندن تصمیمم بود. من پس از محرومیت اتلتیکو در این تیم ماندم. این باشگاه به من نیاز داشت و با رفتنم کار زشتی را انجام میدادم.

وی ادامه داد: با دیگو سیمئونه در این خصوص حرف زدم. اینکه با ماندنم اوضاع چگونه خواهد ش//د و چگونه با هم کار خواهیم کرد. س//پس با مدیر اجرایی، ادامه همکاری با اتلتیکومادرید را نهایی کردم. این باشگاه به مانند رئال سوسیداد همه چیز به من بخشید و احترام زیادی برای آنها و مردمش قائلم. مدافع سابق پرتغالی رئالمادرید بعد از 10 فصل حضور در این تیم به پایان قراردادش رسید و به عنوان بازیکن آزاد راهی ترکیه شد تا فصل آینده را در بشیکتاشبازیکند. پهپهبهبشیکتاشترکیهپیوست پهپه مدافع س//ابق تیم فوتبال رئالمادرید و ملیپوش پرتغالی به عنوان بازیکن آزاد به بش//یکتاش ترکیه پیوست. گفته میشود قرارداد او با باشگاه ترکیهایسهسالهاست.پهپهکه43 سالسنداردپیشازاینبهتیمفوتبال فرانسوی پاریسنژرمن هم نسبت داده شده بود و خودش مدعی شده بود که از باشگاههای انگلیسی هم پیشنهاد دارد. او که سابقه بازی در پورتو را هم دارد، در تیم ملی پرتغال حضور دارد و در بازیهای جام کنفدراسیونها هم حاضر شده بود. او 10 سال در رئالمادرید بازی کرد و در این مدت سه عنوان قهرمانی اللیگا و سه عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد اما فصل گذشته به خاطر مصدومیت نتوانست بیشتر از 18 بازی انجام دهد. پهپه در تیم جدیدش با بازیکنان بزرگی مانند رایان بابل، بازیکن سابق لیورپول و امباپه، بازیکن سابق چلسی و نیوکاسل، همبازی خواهد شد. مارکا؛رونالدودررئالمادریدمیماند نش//ریه مارکا که به باشگاه رئالمادرید بسیار نزدیک است اذعان داشت کریستیانورونالدودررئالمادریدبهکارخودادامهخواهدداد.سههفتهپیشبود که عصبانیت کریستیانو رونالدو از اتهام وارده دادگاه اسپانیا به دلیل فرار مالیاتی باعث شد تا حرف از جدایی از رئالمادرید بزند و بگوید دیگر به سانتیاگو برنابئو باز نخواهد گشت تا تمام ذهنها مشغول چالش او با مادریدیها شود.

در روزهای گذشته خبرهایی به نسبت جالبتری در رسانهها و محافل خبری پخش شد مبنی بر اینکه رونالدو در تماس با فلورنتینو پرز بر متعهد ماندن به قول و قرارش در باشگاه معتقد است و قصد ندارد رئال را ترک نماید تا با چرخشی081درجه شاهد شرایطی کامال متناقض باشیم.

در این شرایط حتی باشگاه رئالمادرید نیز کمی سردرگم شد و نتوانست برنامههای نقلوانتقاالتی خود را درست پیش ببرد، چراکه در انتظار تصمیم رونال//دو بود تا بتواند در صورت جدایی وی فق//دان او را با خریدهای بزرگ پوش//ش دهد اما حال نش//ریه مارکا در گزارش//ی کامل اذعان داشت قطعا کریستیانو رونالدو در رئالمادرید باقی خواهد ماند و دیگر بحث جداییاش از مادرید مطرح نیست. ج و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.