مربی مشهور لیگ برتری راننده کامیون شد!

Jahan e-Sanat - - NEWS - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

مربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران با وجود داشتن پیشنهاد از تیمهای باشگاهی راننده کامیون شد. محمد احمدزاده که در تمام ردههای نوجوانان، جوانان، امید تا بزرگساالن به عنوان مربی در تیم ملی فعالیت داشته و سالها در باشگاه ملوان و برخی دیگر از باشگاهها مربیگری کرده اکنون راننده کامیون شده است. احمدزاده در حالی به عنوان راننده کامیون مشغولفعالیتاستکهدرهمینفصلسهپیشنهادمربیگریباشگاهیرادرلیگدستهاول ودومفوتبالایرانردکردهاست.محمداحمدزادهاکنونعطایفوتبالرابهلقایشبخشیده وبهجایمربیگریدرزمینچمنرانندگیکامیونوتنهاییدرجادههارابههیاهویفوتبال ترجیح داده است. گفتوگوی محمد احمدزاده با فارس را در این باره بخوانید. چرافوتبالرارهاکردیدورانندهکامیونشدید؟ اینطوری بهتر است، هر چه از فوتبال دور باشی راحتتری، من یک کامیون داشتم که دست راننده بود و وقتی از شاهین بوشهر جدا شدم بیکار بودم و ترجیح دادم خودم راننده کامیون شوم. کارسختینیست؟ چرا، رانندگی یک کار بسیار سخت و طاقتفرساست. یک کار واقعا مردانه که شاید در کشور ما به ارزشش پی نبردهاند. به هر حال کار میکنم. چرامربیسابقتیمملیبایدرانندهکامیونشود؟ من در تمام ردههای سنی تیم ملی از نوجوانان و جوانان تا امید و بزرگساالن مربی بودم، به عنوان بازیکن هم در تیمهای ملی حضور داشتم. به هر چه در فوتبال عشق میورزیدم، رسیدم. البته در زمان بازیکنی کمتر به حقم رسیدم ولی در مربیگری که خیلی هم دوستش داشتم به هر چه میخواستم رسیدم.

چراازفوتبالگریزانشدید؟ 16 ساللیگبرترحرفهایفوتبالایرانبرگزارشدهوشایددر09 درصداینرقابتها حضورداشتمامامتاسفمبگویمکهشرایطفرهنگیواخالقیحاکمبرفوتبالایراننهتنها پیشرفتینداشتهبلکهپسرفتهمکردهاست.بههمیندلیلاحساسکردمهرچهازاین فوتبال دورتر شوم بهتر خواهد بود. در این فوتبال هر روز بیشتر از دیروز شاهد بیاحترامی و بیحرمتی به مربیان هستیم و روی نیمکت چیزی جز فحش نمیشنویم!

ب/رای فصل آینده پیش/نهاد مربیگری داش/تید و رانن/ده کامیون ماندید؟

بله از یک تیم لیگ دسته اولی و دو تیم لیگ دسته دومی پیشنهاد داشتم اما رانندگی کامیون را به فوتبال کنونی ترجیح دادم. درآمدرانندگیکامیونبیشتراستیامربیگریفوتبال؟ این فوتبال هر چقدر درآمد هم داشته باشد ارزش این همه بیحرمتی، توهین و فحاشی را ندارد. ترجیح دادم از گود فوتبال بروم. متاسفانه تماشاگران آزادند که هر چه میخواهند به مربیان بگویند. به نظرم مس//ووالن فوتبال باید فرهنگ این ورزش را اصالح کنند. یعنیدرشغلرانندگیکامیونبدوبیراهنمیشنوید؟ اینجا شرایط فرق میکند، این یک تصمیم شخصی است و تو تنها پشت فرمان کامیون مینشینی اما در فوتبال همه به خودشان اجازه میدهند به مربی توهین کنند. فوتبال ما با تمام دنیا متفاوت شده است. لیگ برتر ما در همان سالهای اول بافرهنگتر بود، اکنون هر فصل نسبت به فصل گذشته شرایط فرهنگی و اخالقی آن بد و بدتر میشود. شاید فوتبال برای مربیانی خوب باشد که پول خیلی خوبی از آن میگیرند اما برای فردی مثل من که فقط 20 درصد از مبلغ قراردادم را میگیرم و به عالم و آدم هم بدهکار میشوم خوب نیست.

حیف نیس/ت که یک مربی س/ابق تیم ملی پش/ت فرمان کامیون بنشیند؟

کار که عار نیست. من حداقل با این کارم به جوانان کشور این پیام را میدهم که کار کردن در هر لباسی عار نیست، رانندگی کامیون، صداقت، شرافت و سالمتی دارد. با این حال من حتی به برخی از شبکههای تلویزیونی که میخواستند از من در حین رانندگی کامیون فیلم بگیرند اجازه این کار را ندادم. فوتبال را دوست دارم اما شرایط کنونی فوتبال باعث شده این شغل را انتخاب کنم. به تمرین میپردازد، توانسته موفقیت باالیی در تستهای این باشگاه داشته باشد و همین موضوع مسووالن این باشگاه را ترغیب به جذب این بازیکن کرده است.او در تست روز اول یعنی تست بدنسازی به همراه یکی دیگر از بازیکنان تیم به عنوان اولی رسید، سهشنبه گذشته نیز در تست دو که در جنگل برگزار شده بود مجددا خود را به عنوان بهترین بازیکن تیم معرفی کرد.پس از موفقیت رامین رضاییان در تستها، مسووالن تیم بلژیکی به دنبال این هستند تا بتوانند هرچه سریعتر قرارداد خود با این بازیکنرامنعقدکنند.دراینرابطهروزنامههایبلژیکیدرمطالبامروزخودنوشتهاند که باشگاه اوستنده قید یکی از بازیکنان خود )بازیکن اهل رژیم اشغالگر قدس( را زدند تا با خالی شدن یک جای خالی شرایط را برای حضور رامین رضاییان مهیا کنند. افقي: -1 هر چه باید بشود ميشود- رهایي و آزادي یافتن -2 صوت دردنما- فیبر سفید- تنقل شب یلدا -3 سوره 39 قرآنكریم- فرصت و مجال- پرخاشگري -4 سنگیني و ناراحتي در معده بر اثر انباشتگي- نوعي كشتي قدیمي در مدیترانه شرقي- قانع شدن در جواب -5 كار برجسته و ماندگار- غربال آشپزي- از توابع بندر چابهار -6 نویسنده اسپانیایي كتاب در میان نارنجستان- جسم آسماني نورتابنده- جهت و سمت -7 بوي ناخوش- از وسایل ورزش باستاني- سرحد همسایگي -8 نام چند پادشاه انگلستان- نام عمومي فرقههاي شیعه -9 در بازي گروهي ميگیرند- بركنار از خطر بودن- جانور كورسي -10 نوار الستیكي ارتجاعي- پیكره و مجسمه- ماده منفجره زردرنگ بسیار قوي -11 كیفدستي ورزشكاران- عالمت اختصاري سازمان تجارت جهاني- گیاهي دارویي به نام تاجریزي -12 از تركیبات شیمیایي- آتش ویژه دوزخ- واحد فاصله نجومي -13 هشتمین پادشاه كیاني- دعاي بد براي كسي- جایز و مباح -14 ورم چركین دندان- محیط زندگي- عالمت مفعول غیرصریح -15 شهر مقر سازمان ملل متحد- عجز و درماندگي د عمودي: -1 تاجر و از مناطق مرزي شمال غرب كشور- فیلمسینمایي با بازي امیر جعفري و جواد عزتي -2 بداخالق و عبوس- از حروف الفباي یوناني- طراوت -3 كالسه و مرتب كردن- نور بسیار اندك -4 از ح//روف ن//دا- رودي در س//یبري- مخترع ماش//ین بخار- عزم سفر دارد -5 گونهاي مار- داراي انواع مختلف -6 بیماري كمخوني- خش//ن و ضدنرم- وس//یله زراعيطالي ناب -7 هنرپیشه فرانسوي و احیاگر نمایش پانتومیم بدني در قرن بیستم- تباهي و پستي- خوب و پسندیده -8 ح//رف عصای//ي الفباي فارس//ي- حیواني ك//ه گاهي به خدم//ت پلیس در ميآید- بلي انگلیس//يزبانها- ورود و خروج هوا به بدن -9 از اشارات- به متهم زده شده- مقواي بستهبندي -10 ه//ر دوره از ب//ازي بدمینتون- عال//م و فاضل- فقط خداوند متعال را سزاست- پایتخت كشور لتوني -11 یكي از آش//پزهاي ضحاك ماردوش- از پس//وندهاي نفيانگلیسي 21-نگینانگشتري-حجمفرعوني-مكانبيترس-فریاد اعتراض -13 ستیزه و سرسختي- مضر 41-ناماختصاريسازمانهوانورديغیرنظاميبینالملليوجود دارد- جاري و سیال -15 سازمان بینالمللي براي كمك به آسیبدیدگان جهانصفت پروردگار عالم است جوابجدولشماره029 ل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.