لئوتاسال1202 درنیوکمپمیماند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وستهام جدیدترین مشتری آزمون هیتسفیلد:پیوستنرونالدوبهبایرنیکسناریویخیالیاست ادعایرسانههاییونان؛انصاریفردازالمپیاکوسجدامیشود پدر آزمون: االن وقت رفتن سردار نیست غیبت قطعی طارمی در اردوی اوکراین ماری به اکیپ: مسی، فدرر فوتبال است علیداییدرجمعصاحبانرکوردهایشکستناپذیرفوتبال

)منبع: خبرگزاریهای داخلی(

فوق س//تاره آرژانتینی بارسلونا س//رانجام به ماهها گمانهزنی پایان داد و قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.

باش//گاه بارسلونا س//رانجام پس از ماهها گمانهزنی اعالم کرد که با لیونل مس//ی برای تمدی//د قرارداد او تا س//ال 2021 به توافق رس//یده و این بازیکن پس از بازگش//ت از تعطیالت تابستانی قرارداد جدید خودش را امضا میکند.

مسی که به تازگی تولد 30 سالگی خودش را جشن گرفت در 583 بازی موفق شده 507 گل برای بارسلونا به ثمر برساند تا بهترین گلزن تاریخ باشگاه و همچنین اللیگا محسوب ش//ود. این بازیکن آرژانتینی در مدت زمان حضورش در بارس//لونا موفق شده هشت اللیگا، چهار لیگ قهرمانان، پنج کوپا دلری، هفت سوپرکاپ اسپانیا، سه سوپرکاپ اروپا و سه جام باشگاههای جهان را فتح کند.

مسی همچنین توانسته پنج بار جایزه توپ طال را تصاحب کند تا در این زمینه رکورددار محسوب شود. این بازیکن چهار بار آقای گل اللیگا شده و چهار بار هم جایزه کفش طال را تصاحب کرده است.

برخی منابع غیررسمی از افزایش دستمزد مسی به س//االنه 35 میلیون یورو خبر دادهاند و گفته میشود رقم فسخ قرارداد این بازیکن هم به 300 میلیون یورو رسیده است.

خوان الپورتا، مدیرعامل پیشین باشگاه بارسلونا شاید اولین مقامی بود که از طریق توئیتر، وبسایت رسمی خود و انتشار نامهای سرگشاده برای رسانهها به مسی و باشگاه بارسلونا تبریک گفت.

بارتومئو، مدیرعامل باش//گاه بارسلونا نیز در پیامی رس//می که از طریق وبسایت باشگاه نیز منتشر شد، این تمدید قرارداد را تاریخی و بسیار ارزشمند توصیف کرد.بسیاریازبازیکنانحالحاضروقدیمیبارسلونانیز در فضای مجازی برای مسی و بارسلونا آرزوی موفقیت کردند. ژاوی هرناندز دوست صمیمی مسی و همچنین ایکر کاسیاس نیز این تمدید قرارداد را به مسی و مردم کاتالونیاتبریکگفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.