ارتش سرخ بدون طارمی هم کامل است

Jahan e-Sanat - - NEWS - تلكس

مه//دی طارم//ی برای چندمین بار درگیر کش//مکش با باش//گاه پرس//پولیس و برانکو ش//ده و این موضوع خستهکننده این بازیکن را غیرحرفهای معرفی میکند.

انگار فیلم را به عقب برگرداندهاند، انگار دوباره در حال دیدن همان فیلم قبلی هستی از طارمی و البته پرسپولیس و برانکو. برخی آدمها انگار اصال اعتقادی به تغییر ندارند و رویه خودشان را حفظ میکنند، یکی از این آدمها پسر خوشقد و باالی بوشهری پرسپولیس است که در مورد فوتبال دمدمی مزاج است و عاشق جنجال و درگیری. او ما را به یاد آن فوتبالیستی میاندازد که خودش با روزنامهها تماس میگرفت و میگفت یه چیزی از من بزنید که تیتر یک شوم. اتفاقا او هم مثل طارمی بود، خوش قد و باال و جوان و البته بسیار روی بورس.

طارمی س//ال گذش//ته هم رفت در حالی که برانکو و پرسپولیس میگفتند: »نرو«! طارمی س//ال گذشته هم برگشت در حالی که این بار پرسپولیس و برانکو میگفتند: »نیا«! ریزهاسپور باشگاهی بود که س//ال قبل آقای گل لیگ ایران انتخاب کرد و خیلی زود متوجه شد که اش//تباه کرده است. او سال گذشته دنبال رامین رضاییان رفت و اصال بعید نیس//ت امس//ال هم دنبال این بازیکن برود و دوباره سعی کند برگردد.

برانکو هم درس//ت مثل سال گذش//ته در حال بستن تیمی است منهای طارمی، تیمی که آقای گل را ندارد و البته احتماال اگر طارمی بخواهد برگردد باز هم ایوانکوویچ زیر فشار کوتاه میآید و برمی گردد و این قصه از سر نوشته میشود.

با این توضیح اما باید چند خط نوش//ت، اولین خط این اس//ت که طارمی چرا تا این حد به قراردادهای خودش بیاعتنایی میکند؟ چرا تا این حد غیرحرفهای رفتار میکند. او س//ال قبل تصمیم گرفت دو ساله با پرسپولیس ببندد و شاید هم مجبور شد چنین کند اما به هر حال باید تبعات تصمیمهایش را بپذیرد و بداند که پرسپولیس با وی قرارداد دارد و به راحتی اجازه رفتن به وی نخواهد داد.

م//وش و گربه بازیه//ای طارمی با برانکو به ط//ور کلی هواداران پرس//پولیس را هم خس//ته کرده است. او شاید به دلیل همین موش و گربه بازیها و گربهرقصانیها تنها آقای گلی در پرس//پولیس است ک//ه با وجود فتح دروازهها هنوز نتوانس//ته به ان//دازه پیروزیهایش در قلب هواداران جا بگیرد. کش//مکش او با پرس//پولیس و برانکو در م//ورد پنالتی زدن، در مورد رفت//ن و آمدن، در مورد رامین رضاییان و بنگس//تون ...و همه را خس//ته کرده اس//ت و طارمی را ثابت قدم و حرفهای نشان نمیدهد.

این در حالی است که برانکو ایوانکوویچ در ابتدای چهارمین سال حضور در جمع سرخپوش//ان کاملترین تیم خود را در این باش//گاه در اختیار دارد.

پرسپولیسیها با نگه داشتن بیرانوند، انصاری، احمدزاده، کامیابینیا ...و و استخدام اکثریت بازیکنان مدنظر در فصل نقل و انتقاالت تیم، نقاط ضعف خود را به خوبی پوشش داده و آماده رقابت در دور جدید لیگ برتر خواهند شد.

تنها نکته قابل اشاره در پرسپولیس موضوع مهدی طارمی است که البته همچنان بازیکن سرخها محسوب میشود اما با توجه به غیبت در اردوی اوکراین احتماال از فهرست برانکو کنار گذاشته خواهد شد. البته قهرمان لیگ بدون او هم تیم کاملی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.