عربستان براي امنيت و كرامت حجاج، كتبا تضمين داده است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»با گذشت دو س//ال از كشف سربازخانه ساسانيدرديواربزرگگرگان،تكميلفضاهاي معماري اين س//ربازخانه و ايجاد سايت موزه در دي//وار بزرگ گرگان، نيازمند تامين اعتبار مناسب براي تملك اين فضا و انجام اقدامات بعدي است.«

به گزارش ايسنا، پس از گذشت حدود دو سال از كشف »سربازخانه ساساني« در ديوار بزرگ گرگان، روز سهشنبه 13) تير( بار ديگر خبرهاي آن كشف به نام يك كشف جديد در فضاي مجازي دست به دست ميشد، اين در حالي است كه مدير پايگاه ديوار بزرگ گرگان و سرپرست هيات كاوش ديوار بزرگ گرگان از انج//ام اقدامات بعدي براي حفاظت از اين محوطه تاريخي و لزوم برخي اقدامات ديگر در اين محوطه تاريخي خبر ميدهند.

جبرييل نوكنده، سرپرست هيات كاوش ديواربزرگگرگاندراينزمينهميگويد:كشف سربازخانه ساساني در ديوار گرگان مربوط به دو فصل كاوش گذشته در آذرماه سال 94 است و امروز در حال انتشار گزارشهاي كاوش در اين منطقه هستيم كه اميدواريم تا پايان امسال گزارش هيات مشترك آن منتشر شود.

وي اضافه كرد: با پايان كاوش در دو فصل گذشته حفاظتهاي معمول در اين محوطه مانند كاهگل و فنسكشي، نصب تابلو و برخي اقدامات معمول براي محوطههاي تاريخي در دست انجام بوده است.

او اس//تراتژي در حوزه ديوار بزرگ گرگان را آماده كردن محل براي بازديد گردش//گران دانس//ت و افزود: حتي در كاوشهاي گذشته نيز چنين برنامهاي را در دستور كار داشتيم، در فضاهاي بازديد با ايجاد س//قف و باز كردن مس//ير اين كار را انجام ميدهيم، چون قصد داريم گردش//گران با هم//ه محوطه تاريخي آشنا شوند.

حميد عمراني، مدير پايگاه ديوار تاريخي گ//رگان ني//ز در گفتوگو با ايس//نا با بيان اينك//ه در جهت انجام اقدام//ات حفاظتي براي س//ربازخانه ساس//اني كه در يك قلعه ساساني در ديوار گرگان كشف شده است، بيان كرد: س//اماندهي كارگاه كاوش همراه با فنسكشي و كاهگلكشي در دستور كار قرار گرفته است.

او ب//ا تاكيد بر اينك//ه پايگاه ديوار تاريخي گرگان درخواس//ت تملك قلعه ساساني كه در آن ديوار گرگان كشف شده را دارد، گفت: س//ازه معماري كشف ش//ده در حفاريها در اين قلعه ساساني به دست آمده كه ما به آن س//ربازخانه ميگوييم. اين قلعه با 2/5 هكتار عرصه و حريم، امروز فقط 500 متر مربع آن حفاري شده است كه در صورت تامين اعتبار براي تملك آن ميتوانيم از تخريبهاي جدي آينده مانند كشاورزي يا توسعه شهري در آن جلوگيريكنيم.

ويبابياناينكهاينفضاميتواندمحوطهاي مناس//ب براي ايجاد سايت موزه باشد، تاكيد ك//رد: يكي از نكات اساس//ي براي تملك اين فضا ايجاد سايت موزه و آماده كردن فضا براي ورود گردش//گر، نصب تابلوي راهنما و ايجاد مسيرراهنماست.

عمران//ي كاوش همه فضاه//اي اين قلعه ساساني براي تبديل فضا به يك سايت موزه را نيازمند تملك كل فضاي قلعه دانست و افزود: اميدواريم با اعتبارات سال آينده بتوانيم حفاري را در اين فضا گسترش دهيم.

او ادامه داد: اين س//ربازخانه ساساني كه در واق//ع يك قلعه نظامي اس//ت مكانهاي مختلفي مانند محل استراحت، آشپزخانه و اصطبل حيوانات دارد، در واقع نش//ان دادن اي//ن عناصر معماري در يك س//ربازخانه از نظرباستانشناسي اهميت دارد كه اميدواريم اعتبار مورد نياز در سال 96 به آن اختصاص پيدا كند.

مدير پايگاه ديوار تاريخي گرگان با تاكيد بر لزوم تامين اعتبار براي تملك اين قلعه ساساني افزود: هر چند ممكن است اين نوع سازههاي معماريدرمحوطههايتاريخيمختلفيباشند اما اين قلعه با ساختار معماري آن پس از دوره ساساني تا امروز بهطور كامل سالم باقي مانده و در صورت تامين اعتبار ميتوانيم آن را بهطور كامل از زير خاك بيرون بياوريم.

آذر س//ال 94 و در هفتمين فصل كاوش ديوار بزرگ تاريخي گرگان، تمركز كاوش در اين محوطه روي قلعه شماره 2 ديوار گرگان با هدف شناسايي ساختار معماري پادگان بود، كه بعد از بررسي دقيق باستانشناسي در نقشه ژئوفيزيك آنوماليها نشاني از اتاقها و برجها به دست آمد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: امنيت و كرامت انساني حجاج را تضمين ميكنيم، عربس//تان كتبا اين تضمين را داده است.

به گزارش ايسنا، رضا صالحياميري در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت اظهار كرد: در رابطه با حج، سياس//ت رسمي نظام برگزاري حج با عزت و كرامت است. براي اين كار، همه مسيرهاي ممكن را طي كرديم؛ شروط الزم را رسما طرف عربستاني پذيرفت و كتبا نوشت.

وي ادامه داد: در حال حاضر در سطح نظام بحثهاي امنيت و كرامت حجاج در دستور كار است، ثبتنام طبق برنامه انجام و مراحل آموزش نيز آغاز شده است.

صالحيامي//ري گفت: اعزام حجاج در دهه اول مردادماه آغاز ميشود. گروههاي پشتيباني پزشكي و هواپيمايي نيز در حال حاضر در عربستان براي هماهنگيهاي الزم حضور دارند.

وي خاطرنشان كرد: به عنوان سياست رسمي اعزام با عزت حجاج را پي ميگيريم. هر وقت اتفاقي محتمل باشد، در سطوح عالي نظام طرح خواهيم كرد و تصميم نظام را اعالم ميكنيم. انشاءاهلل شاهد حج با عزت و با كرامت خواهيم بود. مردم عزيز مطمئن باشند امنيت و كرامت حجاج تصميم و دستور كار اصلي همه نظام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.