ز باد و ز آتش، ز خاك و ز آب

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گالري هپتا نمايشگاه »ز باد و ز آتش، ز خاك و ز آب« مجموعهاي از نقاش//يهاي كودكان را برگ//زار ميكند. در اي//ن نمايش//گاه ك//ه در آن اس//اطير و داس//تانهاي ش//اهنامه به تصوير كشيده ش//دهاند، مجموع//هاي از نقاش//يهاي ك//ودكان 9 س//اله بس//طام ب//ه نمايش در ميآين//د. 27 ك//ودك از موسس//ه نور مبين ش//هر بس//طام شخصيتها و داستانهايي از شاهنامه را با استفاده از رنگ روغن و تكنيك كالژ روي كاغذ نقاشي كردهاند و 20 اثر را در معرض ديد بينندگان قرار دادهاند. كودكان در انتخاب تكني//ك و رنگ آزاد بودهاند و براس//اس تصورات و تخيالت كودكانهشان اساطيري از شاهنامه كه داستانهايشان را در دورههاي ش//اهنامهخواني موسسه نورمبين پيشتر آموخته بودند، تصوير كردهاند. در استيتمنت اين نمايشگاه چنين آمده است: نيچه در اس//تعاره معروف»ش//تر، ش//ير و كودك« نهايت دگرديسي جان را كودك شدن دوباره ميخواند؛ آن »آريگويي« كه براي »بازي آفريدن« بدان نياز است. آنچه به تعبير ديگري از راس//كين دعوت به »معصوميت ن//گاه« در آفرينش هنري اس//ت. چيزي كه هنرمنداني چون پيكاسو، كاندينسكي، كله و ماتيس با جمعآوري مجموعه بزرگي از نقاش//ي كودكان در پي آن بودهاند.

دي//دن اين مجموع//ه تنها دي//دن مجموع//هاي زيبا از نقاش//يهاي كودكان 9 س//اله نيست؛ جس//توجويي براي يافت//ن آن »آريگويي«، زماني ب//راي تمرين »معصوميت نگاه« اس//ت. پيكاسو ميگفت »چهار س//ال طول كشيد تا چونان رافائل نقاش//ي بكش//م اما عمري زم//ان برد تا چون كودكان نقاشي كنم.« تا اين جستوجو به كجا ميبرد ما را. موسس//ه نورمبين در شهر بسطام، موسسه آموزشى است كه بر فعاليتهاي جنبي آموزش متداول، مانند نقاشي، ورزش، ادبي//ات، تئات//ر ...و تاكيد دارد. كودكان ش//ركتكننده در اين نمايشگاه، حدود دو سال تحت آموزشهاي مختلف در زمينه نقاشي بودند و تكنيكهاي رنگ، كالژ، طراحي ...و تحت نظر مربيان خودآموخته بودند.

اين نمايشگاه روز جمعه، نهم تيرماه افتتاح شده و تا چهارشنبه بيستويكم تيرماه برقرار است.

ساعات بازديد اين نمايشگاه در روزهاى هفته از 11 تا 20 و جمعهها از 16 تا 20 است.

گالريهپتاپنجشنبههاتعطيلاست.آدرس:ايرانشهر،پايينتر از شاداب، بنبست نيكوشهر، پالك 3، زنگ اول

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.