آنتبنينگ،رييسهياتداورانجشنوارهونيزشد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

آنت بنينگ، بازيگر آمريكايي به عنوان اولين زن در 11 سال اخير در راس هيات داوران بخش رقابتي جشنواره معتبر ونيز قرار گرفت.

به گزارش ايس//نا به نقل از اس//كرين، بنينگ 59 ساله در حالي رياست هيات داوران بخش رقابتي قديميترين جشنواره س//ينمايي جهان را بر عهده گرفته كه تاكنون چهار بار نامزد جايزه اسكار ش//ده و نقشآفريني در فيلمهايي چون »زيباي آمريكايي«، »بچهها خوبند« و فيلم جديد »زن قرن بيس//تم« را در كارنامه دارد.

وي اولين زن در 11 س//ال اخير و شش//مين زن در تاريخ جشنواره فيلم ونيز است كه رييس هيات داوران شده و پيش از اين زنان سينماگري شامل كترين دنوو ،(2006) »گونگ لي اين« ،(2002) جين كمپيون ،(1997) سوزو چكي داميكو (1980) و سابين آزما (1987) اين مسووليت را بر عهده داشتهاند.

»آلبرتو باربارا«، دبير جش//نواره فيلم ونيز در اينباره گفت: »زمان آن بود كه فهرس//ت طوالني روساي هيات داوران مرد را قطع كنيم و از يك استعداد درخشان و زن الهامبخش براي نشستن بر مسند هيات داوران بخش رقابتي استفاده كنيم. از اينكه آنت بنينگ اين مسووليت را پذيرفته بسيار خوشحالم و او اين نقش را با استفاده از جايگاه، هوش و استعدادي كه طول دوران حرفهاي خود در اروپا، هاليوود و روي صحنه تئاتر نشان داده، ايفا خواهد كرد.

آنت بنينگ نيز در اين واكنش به اين انتخاب گفت من نيز از درخواست براي رياست جشنواره ونيز مفتخرم. بيصبرانه در انتظار تماشاي فيلمها و همكاري با ديگر اعضاي هيات داوران براي جشن گرفتن بهترين آثار سينماي جهان امسال هستم.

هياتداورانجشنوارهونيزمسووليتانتخاببرندهشيرطالي بهترين فيلم جشنواره را دارد. سال گذشته سم مندس كارگردان آمريكايي رييس داوران جشنواره ونيز بود.

هفتادوچهارمينجشنوارهفيلمونيزازتاريخ03 آگوستتا9 سپتامبر 8) تا 18 شهريورماه( در ايتاليا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.