احتمال توقف فعاليتهاي »هنر و تجربه«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

پس از ارس//ال نامه رييس ش//وراي صنفي نمايش به مدير موزه سينما براي حذف سانسهاي »هنر و تجربه«، اميرحسين علمالهدي، مدير گروه سينمايي »هنر و تجربه« به اين موضوع واكنش نش//ان داد. به گزارش مهر به نقل از روابطعمومي گروه سينماييهنروتجربه،اميرحسينعلمالهديمديرگروهسينمايي »هنر و تجربه« در يادداش//تي نسبت به دستورات اخير شوراي صنفي نمايش واكنش نشان داد.

متن اين يادداشت به شرح زير است: »بيش از يك سال است كه شوراي محترم صنفي نمايش خانه سينما با داليل واهي در حال چوب الي چرخ گذاشتن مهمترين دستاورد دولت يازدهم در حوزه فرهنگ و هنر است! تعجب نميكنم از اين اقدام چون دعواي سينماي بدنه با سينماي انديشه از زمان دعواي قابيل و هابيل قابل رديابي اس//ت. عزيزان ش//ورا، در انتهاي نامه رييس محترم آن شورا ذكر شده است كه به نحوي معضل حل شود! معضلي نيست بهجز بيتدبيري كه ساليان سال است گريبانگير عدهاي قليل از اعضاي محترم آن شوراست كه بهجاي همافزايي به دنبال مسايلي است كه از همان دعواي معروف تاريخ بشريت همچنانحكمفرماست.

عزيزان با اين شعر حافظ شيرين سخن »مباش در پي آزار و هرچه خواهي كن/ كه در شريعت ما غير از اين گناهي نيست« كامتان را شيرين ميكنم. القصه، باز منتظر جلوگيري از رفتارهاي غيرقانوني و محفلي آن شورا در اين خصوص توسط شوراي عالي اكران و سازمان سينمايي كشور هستيم و در صورت اجرايي شدن تهديدات، كليه فعاليتهاي هنر و تجربه متوقف و بر اساس مصالح اين سينماي نجيب و همراهي خيل دستاندكاران آن و اطالع از تصميم نهايي رييس محترم سازمان سينمايي اتخاذ تصميم خواهد ش//د.«به تازگي همايون اسعديان رييس شوراي صنفي نمايش در نامهاي به مدير موزه سينما از وي خواسته است كه فقط س//انسهاي 2 و 4 سينما فردوس را به نمايش فيلمهاي گروه »هنر و تجربه« اختصاص دهند و بقيه سانسها در اختيار فيلمهاي س//رگروهها قرار گيرد و در غير اين صورت ديگر براي اين سينما حواله صادر نميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.