قصهها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رخش//ان بنياعتماد 14 فروردين 1333 برابر با 3 آوريل 1954 در تهران زاده ش//د. او در رشته كارگرداني سينما در دانشكده هنرهاي دراماتيك تهران )دانشكده سينما و تئاتر دانشگاه هنر( تحصيل كرد. وي از سال 1352 با سمت منشي صحنه در تلويزيون مشغول كار شد و تا سال 1359 چند فيلم مستند كوتاه را كارگرداني كرد. فعاليت سينمايي خود را از سال 1360 به عنوان منشي صحنه فيلم »آفتابنشينها« و فيلم »گلهاي داوودي« آغاز كرد. با كارگرداني فيلم »خارج از محدوده« در سال 1366 كارگرداني فيلمهاي بلند را آغاز كرد. سپس فيلمنامه »زرد قناري« را نوشت و كارگرداني آن را نيز خود انجام داد. ]نيازمند منبع[ با نوشتن فيلمنامه »نرگس« با همكاري فريدون جيراني و كارگرداني آن، در سال 1370 به عنوان بهترين كارگردان در دهمين جشنواره فيلم فجر برگزيده شد. پس از آن، فيلمهاي »روسري آبي«، »بانوي ارديبهشت«، »زير پوست شهر« و »خونبازي« براي وي افتخارات و جايزههاي بيشتري به ارمغان آورد. بنياعتماد براي روسري آبي برنده جايزه فيبرشي جشنواره بينالمللي فيلم تسالونيكي ،1995 نامزد پلنگ طاليي و برنده پلنگ برنزي جشنواره فيلم لوكارنو شد. جايزه ويژه و جايزه فيپرشي جشنواره بينالمللي فيلم مونترال براي بانوي ارديبهشت در سال 1998 ديگر دستاورد او بعد از روسري آبي بود. زيرپوست شهر اثر جاودانه او جايزه بهترين فيلم خارجي زبان و جايزه تماشاگران جشنواره فيلم تورين را در سال 2001 براي او به ارمغان آورد و جايزه نتپك و جايزه ويژه جشنواره فيلم لوكارنو را براي روزگار ما در 2002 به دستاوردهاي خود افزود. حسين عالمگير، نويسنده كتاب باران كوثري در سينماي ايران درباره شخصيت رخشان بنياعتماد در كتاب خود اينچنين ميگويد: او را نميتوان صرفا يك كارگردان دانست. بهتر است بگوييم كارگرداني او بخشي كوچك از فلسفه تفكر بنياعتماد است تا بدين وسيله ابعاد فكري خود را در قالب فيلم طرح نمايد. بنياعتماد نمونه يك زن ايراني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.