از دارسي تا توتال!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هوم/ن جعفري- چه اصراري اس//ت كه آدمها وقتي چيزي را نميدانند بيايند به غلط در موردش حرف بزنند؟ االن قرارداد توتال امضا شده. آقاي علمالهدي هم از اينكه 75 درصد از نفت ايران به بيگانه واگذار شده اظهار نگراني كردهاند! زمان دارسي نيست كه 75 درصد نفت ايران را كل يوم بدهندبهخارج!آقايزنگنهاعالمكردهاندكهكمتراز51درصد به توتال سود ميرسد كه تازه آن هم فقط از ميدان نفتي محل قرارداد تامين ميشود يعني فرانسويها بايد كار را تكميل كنند كه به سود برسند. خب وقتي شما يك حرفي ميزني كه فردا غلط بودنش ثابت ميشود، بد نيست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.