راهبرد جدید آمریكا در قبال سوریه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت S.Harsani.k@gmail.com

... به وضعيت موجود رضايت دهد اما اخيرا دونالد ترامپ اعالم كرده است كه راهبرد خود در قبال سوريه را تغيير ميدهدوخواهاننقشآفرينيبيشتري در سوريه ميشود. در راهبرد جديدي كه آمريكا در قبال بحران سوريه اعالم كرده است، بر همكاري با روسيه و تالش براي ابقاي اسد در نظام سياسي سوريه تاكيد شده اس//ت. اين راهبرد جديد با توجه به حمله موش//كي آمريكا به پايگاه الشعيرات واقع در حومه حمص و همچنين اعالم مواضع ضداسد خود كمي تعجببرانگيز و البته حيرتآور اس//ت. ترامپ در ماه آوريل گفته بود بش//ار اسد هيچ نقش//ي در اداره مردم سوريه نخواهد داشت.

ب//ه نظر ميرس//د ه//دف اصلي از شكلگيري اين راهبرد جديد، برخورد با گروه تروريس//تي داعش و تحميل آخرين شكس//ت بر اين گروه خواهد بود. ب//دون ترديد تجرب//ه عراق علت اصلي تغيير راهب//رد جديد آمريكا در قبالسوريهاست.البتهاينتغيير،تابعي از شرايط و اوضاعي است كه در سوريه جاري است به اين معني كه در شرايط كنوني، متحدان سوري دولت آمريكا كه در حال پيش//روي در رقه هستند نميخواهند نگران باش//ند كه پس از بيرون ران//دن داعش از مناطقي مثل رقه، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آنگونه كه ركس تيلرسون اظهار كرده است، كمترين مزيت تجربه عراق آن خواهد بود كه از بازگشت دوباره تروريستها آن هم در حضور آمريكا در كانونهاي بحراني سوريه جلوگيري ميشود.

شواهد و قرائن نشان ميدهد كه اين راهبرد جديد آمريكا آنگونه كه ترامپ و تيلرسون بر آن تاكيد كردهاند، قبل از آنكه فرصتي براي سوريه باشد بلكه بيشتر يك تهديد است. آمريكا تحت تاثير پيروزي ارت//ش عراق در موصل دست به تعريف و اتخاذ اين راهبرد زده است و چون آگاه است كه سنگر بعدي مبارزه با داعش در رقه اس//ت، تالش دارد ب//ا ورود خود به س//وريه موجب فرصتسوزي در پيروزي ارتش سوريه در مبارزه با داعش شود و با رفتارهاي مداخلهگرايانه خود در جبهه روسيسوري ش//كاف ايجاد كند. در شرايط حاضر و با توجه به س//ابقه رفتارهاي آمريكا در ورود غيرمنتظره به بحرانها، كمي غيرواقعبينانه و دور از انتظار است ك//ه راهبرد جديد آمريكا بتواند گره از مشكالت س//وريه باز كند و از مصائب اين كش//ور در قب//ال ماجراجوييها و تركتازيهاي داعش بكاهد. * مدرس علوم سياسي و

روابط بينالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.