ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺷﺮﻭع ﻳك ﺑﺤﺮﺍﻥ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

محمد هدايتي

در س//الهاي گذش//ته گروهي به تجاري شدن و به عبارتديگرپوليشدنآموزش در كشور انتقاد وارد كردهاند. اس//تدالل ميشود كه بخش عمده دانشجويان كشور در نهادهاي آموزشي مشغول تحصيلهستندكهاساساپوليهستند.ميشوددرباره تكثر اين نهادها، كيفيت آنها و نسبت آنها با نيازهاي اجتماعي بحث كرد. مساله اما اين است كه روند پولي شدنتنهامحدودبهدانشگاههاييكهاساسا»انتفاعي« وپوليهستند،محدودنشدهاست.دانشگاههايموسوم به دولتي هم نميخواهند از قافله عقب بمانند. در چند سال گذشته با اين استدالل كه دانشگاههاي دولتي بايد به نوعي استقالل مالي برسند، شاهد روندهايي عجيب و غريبي بودهايم؛ روندهايي كه اعتراضات دانشجويي را هم به دنبال داشته است. در اين روند جديد دانشگاهها ميكوشند با گرفتن دانشجوي شبانه يا با انواع و اقسام جريمههاي مالي دانشجويان يا واگذاري و اجاره برخي اماكندانشگاهيبهبخشخصوصينيازهايماليخودرا برآوردهكنند.برايمثالمساله»سنوات«اكنونبهيكي از دغدغههاي جدي دانشجويان به ويژه در تحصيالت تكميلي بدل شده است. دانشگاه از آغاز تعداد سنواتي را بهعنوانمجازتعيينميكند؛كاريكهالبتهچالشبرانگيز اس//ت و با مالحظات علمي برخي رشتهها سازگاري ندارد. پس از پايان زمان مقرر كه احتماال كافي نيست و بخش عمده دانشجويان ناچارند فراتر از آن زمان روي پروژههايشان كار كنند، پاي امور مالي دانشگاه به ميان ميآيدوفرآيندجريمهماليشروعميشود.اوالبسياري ازخدماتدانشگاهينظيرخوابگاه،غذاقطعميشوديا درصورتارائههمباقيمتهاييچندبرابرارائهميشوند. ديگر اينكه پس از پايان زمان مقرر دانش//جو مشمول جريمه ميشود؛ جريمههايي چند ميليوني به ازاي هر ترم،آنهمزمانيكهاساساازبسياريازخدماتمحروم شده است. معلوم نيست استدالل پشت اين جريمهها چيس//ت و در ازاي چه خدم//ات اضافهاي اين پولها ستاندهميشود.درحالحاضريكيازچالشهايعمده دانشجوياندردانشگاههاهميناست،آنهمدرشرايطي كهبابحرانهايديگريچونبيكاريمواجههستند.در يكي دو سال گذشته شاهد اعتراضات دانشجويي در دانشگاه نظير تربيت مدرس و شهيد بهشتي بودهايم. چنينمحدوديتهاييعالوهبرفشارماليبردانشجويان، تمركز آنها را متاثر كرده و بر كيفيت آموزشي هم تاثير نامطلوبيگذاشتهاست.باسختشدنشرايطتحصيل از جانب دانشگاههايي كه خواهان نشان دادن موفقيت خوددراستقاللماليهستند،احتماالشاهدچالشهاي بيشتريهمخواهيمبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.