ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﺩﻭ ﺭﻭﻱ ﻳك ﺳﻜﻪ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مسعود س/ليمي- منافع ملي، يكي از مفاهي//م س//اختاري در واقع رايجترين كليدواژهاي اس//ت كه قرنه//ا در ادبيات سياست خارجي كشورها كاربرد دارد. اين مفهوم از دو واژه »منافع« و »ملي« تشكيل ش//ده كه هر كدام در ش//رايط و از جهات گوناگوني از بار معنايي گستردهاي ...

ادامه در همين صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.