ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ جﺪﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎل ﺳﻮﺭﻳﻪ

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دكترصالحالدينهرسني*-اگرچهآمريكا در قبال بحران سوريه راهبرد مشخصي را اعالم نكرده بود و بيشتر تالش داشت...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.