علمالهدی:حقوقمانرا استیفاکنید

انتخابات اردیبهشت هنوز برای اصولگرایان تمام نشده؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سياسي- حدود دو ماه از انتخابات رياس//تجمهوري گذش//ته و طبق آن انتظار ميرفت ساليق سياسي مختلف در كنار هم قرار گيرند و دوران رقابت را به رفاقت تبديل كنند. در اين مدت به دنبال كارايي اين جمله معروف ك//ه زمان، طرفي//ن را منجر به پذيرش نتيجه ميكند، بودهايم اما هنوز برخي اظهارنظرها از تريبونهاي رسمي كشور نشان ميدهد كه در پذيرش اكثريت راي مردم ترديد وجود دارد.

بعد از انتخابات برخي از جناحهاي سياسي با بهانههايي از جمله تخلف انتخاباتي و مطرح كردن مس//اله راي حالل و حرام سعي كردند طعم شيرين انتخابات را به كام مردم تلخ كنند. بعد از آن گمان ميرفت توصيههاي رهبري به اين افراد راهگشا باشد تا كمي در مطرح كردن مسايل روز محتاط باشند و آسمان و ريسمان نبافن//د. االن ك//ه دولت دوازدهم مش//خص و رييسجمهور به دنبال چينش كابينه و معرفي آن به مجلس اس//ت بايد تمامي ظرفيتهاي نظام با يكديگر همدلي داشته باشند و اگر توان كمك به دولت را ندارند حداقل با صغري كبري چيدن مسايل گذشته كه چيزي جز تشويش اذهان عمومي را در پي ندارد سعي در زيرسوال بردن حكومت مردمساالري ايران نداشته باشند. متاس//فانه رقابتهاي زمان انتخابات تبديل به س//نگاندازي در مس//ير دولت منتخب مردم ش//ده و برخي با شيوههاي تبليغاتي به دنبال راهبرد انتخاباتي براي چهار سال ديگر هستند تا بتوانند قدرت را در دس//ت بگيرند. بدفهمي برخ//ي در تعبير رهب//ر انق//الب از آتشبس يكطرف//ه گرفته تا ماموريت عدهاي ديگر در تش//كيل دولت سايه همه و همه از ناكامي در رسيدن به س//اختمان پاستور نشات ميگيرد كه بدون توجه به خواستههاي اكثريت جامعه بر مس//يري گام نهادند كه موافقت مردم را به هم//راه ندارد. يكي از مهمترين نتايج انتخابات توج//ه بيش از پيش به خواس//تهها و نيازهاي اكثريت جامعه است زيرا در انتخابات اين وعده و برنامههاي يك كانديداس//ت كه موجب راي دادن مردم ميشود نه ويژگيهاي فردي نامزد انتخابات//ي. ديروز س//يداحمد علمالهدي از دو نگران//ي و دغدغه از تريبون خطبههاي جمعه س//خن گفت. وي نگراني اول//ش را مربوط به نتيجه انتخابات دانست كه مورد تاييد شوراي نگهبان بوده است.

وي تاكيد كرد كه تخلفاتي در مساله توزيع تعرفهها و امكانات صورت گرفته است. خطيب جمعه مشهد مقدس گفت: در اين كشور اگر بنا شد چهار ميليون انسان از راي دادن به عنوان توزيع تعرفهها محروم ش//وند استيفاي حقوق عامه برعهده قوه قضاييه است. نكته دومي كه س//بب نگراني خطيب جمعه شده رفت و آمد و قرارداد با خارجيها اس//ت! وي تصريح كرد: قرارداد اخير با شركت توتال فرانسه را در نظر بگيريد، طبق اظهارات وزير نفت ايران به اندازه ش//ركت توتال در اين قرارداد آورده داشته اما سهم ايران در اين قرارداد كمتر است. يعني در قراردادي كه در كش//ور ما بس//ته شده و همه چيزش متعلق به ماست و آورده برابر نيز داريم چرا بايد سهم ما كمتر باشد. علمالهدي افزود: مردم ما بيدار هس//تند، مردم بيدار ما متوجه نميش//وند كه آورده ايران برابر آورده شركت خارجي اس//ت اما س//هم ايران در اين قرارداد كمتر اس//ت؟ امام جمع//ه و نماينده ولي فقيه وظيفهاش اين است كه در تريبون نماز جمعه مطالبه رهبري را انجام دهد.

وي خاطرنشان كرد: من سرباز رهبري هستم به عنوان سرباز رهبري حق مطالبات ايشان را ندارم؟ قراردادي بستهايد و آورده برابر است اما سهم ايران كمتر است.

برادران و خواهران انقالبي ما در اين مملكت فناوري هستهاي و غنيسازي اورانيوم را تا 20 درص//د باال برديم و يك چنين س//رمايهاي از دست نداديم. آيا فناوري استخراج پيچيدهتر از فناوري هستهاي است كه بايد چنين قراردادي ببنديم و س//هم ما 15 درصد باشد. صددرصد ميدان نفتي متعلق به ماس//ت. اين ملك ما و مملكت ماست. علمالهدي افزود: قوه مقننه ما در مقابل اين فس//اد سكوت كرده است، مقام معظم رهبري فرمودند اس//تيفاي حقوق عامه وظيفه قوه قضاييه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.