ابهامها همچنان باقي مانده است

Jahan e-Sanat - - News - سخن نخست

براي دومين بار طي روزهاي گذشته يك مقام نظامي در موضعگيري آش//كار و علني از فعاليتهاي اقتصادي سپاه پاسداران انقالب اسالمي دفاع كرده و ضمن تاكيد بر اين نكته كه دعوتكننده سپاه به پروژهها و فعاليتهاي اقتصادي، دولتها بودهاند، براي چندمين بار يادآوري كرد كه اين نهاد نظامي رقيب بخشخصوصي نيست و پروژههايي كه اجرا كرده در رقابت و حذف فعاالن اين بخش نبوده است. سرتيپ عباداهلل عبداللهي، فرمان//ده قرارگاه خاتماالنبيا همچنين ب//ه همكاري چند هزار پيمانكار بخشخصوصي با سپاه اشاره و اضافه كرد كه سپاه خيلي بهتر از دولت، از پيمانكارانشحمايتميكند.پيشازايننيزسرلشكرمحمدعليجعفري دولتها را دعوتكننده سپاه به فعاليتهاي اقتصادي اعالم و اظهار كرده بودند كه سپاه در فعاليتهاي اقتصادي رقيب بخشخصوصي نيست.براي پرسش//گري درباره اين اظهارات، اولين دغدغه آن است كه نكند چنين انتقادي به سپاه توهين محسوب و نويسنده به تضعيف اركان جمهوري اسالمي ايران متهم شود در حالي كه انتقاد از اين سخنان يا حتي انتقاد از سپاه، مشروع و مجاز است و مقامات كشور بايد منتقدان را مورد لطف قرار دهند همانگونه كه مقام معظم رهبري نيز در حوزه نهي از منكر لس//اني، انتقاد و پرسشگري را وظيفه همه آحاد جامعه ميدانند. البته دستاندركاران اقتصادي سپاه هيچگاه كنفرانس خبري برگزار نكرده يا در نشستهاي خبريشان از منتقدان خود دعوت نكردهاند تا سوالهاي انتقادآميز پرسيده و پاس//خهاي مقامات سپاه شنيده شود. از اين بابت ابهامهايي كه براي روزنامهنگاران و افكار عمومي وجود دارد، پاسخ داده نميش//ود چراكه مقامها و مديران سپاه بهعنوان گوينده يكطرفه پشت تريبون حضور مييابند و موضعشان را بيان ميكنند و به اين ترتيب هيچ ابهام يا انتقادي مطرح يا پاسخ داده نميشود.

اما اگر سپاه رقيب بخشخصوصي نيست، چگونه پروژههاي كوچك و متوس//ط مانند تعريض پلهاي سوارهرو و مانند آن در تهران به جاي بخشخصوصي توسط سپاه انجام شده است؟

آيا اجراي يك پروژه كوچك چند ميليارد توماني توسط بخشخصوصي قابلاجرانيست؟پسچگونهاستكهپروژههاييمشابهباهمينحجممالي در وزارت راهوشهرسازي توسط بخشخصوصي انجام ميگيرد؟

س//رتيپ عبداللهي در اظه//ارات خود از همكاري ه//زاران پيمانكار بخشخصوصي با سپاه خبر داده است. آيا سپاه به حقالعملكاري پروژهها روي آورده و كارهاي بزرگ را از مجموعههاي دولتي و حكومتي دريافت ميكند و ضمن برداشتن حقالعملكاري، اجراي پروژه و عمليات اجرايي آن را به پيمانكاران و شركتهاي بخشخصوصي ميسپارد؟ اگر چنين نيست، پس پيمانكاران همكار سپاه در واقع چه ماموريتي دارند و چگونه دستمزد دريافت ميكنند؟ اما در صورتي كه پروژههاي بزرگتر توسط سپاه ميان بخشخصوصي توزيع ميشود، چرا سپاه نقش توزيعكننده و تقس//يمكننده پروژه را برعهده گرفته اس//ت؟ آيا اين كار را دولت يا نه//اد مناقصهگذار خود نميتواند انجام دهد؟ دس//ت آخر اينكه تعيين حقالعملكار يا توزيعكننده و تقسيمكننده پروژهها آيا هزينه تمامشده پروژهها را افزايش نميدهد؟

س//رتيپ عبداللهي در گفتوگوي زنده با بخش خبري ش//بكه دو سيماي جمهوري اسالمي ايران همچنين از انعقاد قرارداد با توتال انتقاد كرده است اما او در اين انتقاد توضيح نداده كه جذب سرمايههاي خارجي و تكنولوژيهاي انحصاري كه در دس//ت توتال و يك شركت آمريكايي است، جز دعوت و همكاري با اين غول نفتي از چه راه ديگري قابل جذب بود؟ هماكنون توتال تعهد سرمايهگذاري تا پنج ميليارد دالر را داده كه يك ميليارد دالر آن هماكنون پرداخت ش//ده است. مديران ارشد توتال اين ريسك را پذيرفتهاند كه يك ميليارد دالري كه پرداخت شده، در اثر رفتار غيرقابل پيشبيني و نسنجيده ترامپ نابود شود. منتقدان اين قرارداد و از جمله برادران س//پاه در انتقاد خود بايد توضيح دهند كه چه كسي حاضر به اين سرمايهگذاري و قبول اين ريسك بوده است؟ البته اگر هدف نهايي از اينگونه انتقادها، اظهار اين پرسش بوده كه چرا توسعه ميدان 11 پارسجنوبي، به مجموعههاي داخلي- و در واقع سپاه- واگذار نشد؟ بايد به همان برادران پاسخ داد كه جذب پنج ميليارد دالر سرمايهگذاري قطعي از خارج كشور و ايجاد اعتبار براي جذب هرچه بيشتر سرمايههاي خارجي آيا در توان مجموعههاي داخلي و سپاه بوده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.