اصرار برای ورود به طرح های اقتصادی نداریم

Jahan e-Sanat - - News -

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبياي سپاه گفت: وزارت نفت ميخواهد قراردادها به سمت مناقصه برود اما واگذاري فاز 11 به توتال بدون تشريفات مناقصه بوده است. سردار عباداهلل عبداللهي در برنامه گفتوگوي ويژه خبري ش//بكه دو س//يما با بيان اينكه تنها كسي هس//تم كه در ارتباط با قرارگاه س//ازندگي با دولتها بيشترين تعامل را داشتهام، افزود: زماني كه در سال 95 باالترين ركورد كاري را براي دولت داش//تيم آيا س//زاوار است دولت با تفنگ و بيتفنگ مطرح شود. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبياي سپاه در پاسخ به اين سوال كه گفته ميشود قرارگاه عرصه را بر خارجيها تنگ كرده اس//ت، افزود: قرارگاه طرحهاي نيمهكارهاي را به ثمر رس//انده است كه خارجيها در ابتداي تحريمها آنها را رها كردند و رفتند. وي گفت: در دولتهاي پس از جنگ تاكنون هر طرحي كه س//پاه به آن وارد شد بنا به درخواست و نياز دولتها بود و سپاه هيچ اصراري براي ورود به اين طرحها نداش//ته است. سردار عبداللهي افزود: هيچ گاه قرارگاه نگفته است كه اين طرح را به ما بدهيد. البته بر اس//اس وظيفه بايد به سازندگي كشور كمك كند. وي با بيان اينكه در دولت يازدهم 183 طرح به اتمام رس//يده اس//ت و مردم از آن بهرهمند ش//دهاند، گفت: اي//ن طرحها در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازي، صنعت و معدن و آيتي بوده است. سردار عبداللهي اضافه كرد: قرارگاه خاتماالنبيا 170 هزار نيروي انساني دارد كه كمتر از دو درصد آنها نيروي رسمي قرارگاه هستند. وي گفت: اين قرارگاه پنج هزار پيمانكار از بخش خصوصي دارد كه با س//پاه كار ميكند و بهتر از دولت از آنها حمايت ميش//ود. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبياي سپاه با بيان اينكه درباره فعاليتهاي س//ازندگي س//پاه از طرف مسووالن شبهه ايجاد ميشود، افزود: سزاوار نيست عرصه بر مجموعهاي كه با تمام توان و قدرت در شرايط سخت تحريم اينگونه كار ميكند تنگ شود.

س//ردار عبداللهي ب//ا بيان اينكه فازه//اي 15 و 16 پارسجنوبي در دولت يازدهم به بهرهبرداري رسيد و از اين فازها 40 ميليارد متر مكعب استخراج و شيرينسازي گاز انجام و وارد شبكه شده است گفت: اين كار 16 ميليارد دالر براي كشور منفعت داشته است. وي افزود: به جاي تشويق سپاه سزاوار نيست جوسازي عليه اين نهاد انجام شود فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبياي سپاه گفت: در حالي كه 24 هزار ميليارد تومان از دولت طلبكاريم اين را قبول نداريم كه ميگويند سپاه با بخش خصوصي در رقابت است.

سردار عباداهللعبداللهيدرادامهافزود:اگربهسپاهطرحهاييباتركتشريفات مناقصه واگذار شده اين طرحها ضررده بوده است.

فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبياي سپاه افزود: كساني كه ميگويند سپاه با بخش خصوصي در رقابت است يا ناآگاهند يا مغرض. سردار عبداللهي درباره امضاي قرارداد فاز11 پارسجنوبي با شركت توتال گفت: قرارگاه خاتماالنبياي در عين ارتباطي كه با وزارت نفت دارد از اين قرارداد خبري نداشت. فرمانده قرارگاه سازندگي خاتماالنبياي سپاه افزود: وزارت نفت گفته است ميخواهد قرارداد به سمت مناقصه برود اما واگذاري فاز 11 به توتال بدون تشريفات مناقصه بوده است. سردار عبداللهي گفت: ميگويند شركت توتال در قرارداد بايد از شركتهاي داخلي استفاده كند اما ما هيچ وقت نبايد عزت خود را زير سوال ببريم و در حالي كه توانايي داريم پيمانكار دست دو شويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.