مردم نباید اعتماد خود را به دولت و نظام بانكي ازدستبدهند

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

نايبرييس دوم مجلس ش//وراي اسالمي با تاكيد بر اينكه مردم نبايد اعتماد خود را به دولت و نظام بانكي از دس//ت بدهند، گفت: ريشه نقايص موسس//ات مالي و اعتباري به دولت گذشته بازميگردد.

به گزارش ايرن//ا، علي مطهري در پاسخبهسواليدربارهفضايشكلگرفته عليهنظامبانكيدرجامعهوايجادفضاي تخريبي عليه دولت نسبت به موسسات مالي و اعتباري اين مطلب را اعالم كرد. ويافزود:هيچبانكورشكستهدركشور نداريم، اما در بخش موسس//ات مالي و اعتباري آس//يبها و كاستيهايي به وجود آمده است كه بخشي از آن ناشي از عملكرد ضعيف بانك مركزي بوده و نميتوانيم اين موضوع را كتمان كنيم. مطهري افزود: در مورد موسسات مالي و اعتباري مانند ثامنالحجج، آرمان و كاسپين بسيار بد عمل شده و نظارت كافي از س//وي دس//تگاههاي مسوول بهخصوص بانك مركزي و اطالعرساني به موقع انجام نش//ده اس//ت و اين امر باعث شده مشكالتي در سطح جامعه ب//ه وجود آيد. نايبرييس دوم مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: اعتماد مردم هم به تبع اين اتفاقات كم شد اما درخصوص بانكها هيچ مشكلي وجود ندارد. مطهري تصريح كرد: مردم نبايد اعتماد خود را به دولت و نظام بانكي از دست بدهند. قولهايي از سوي دولت درخصوص مديريت چنين مس//الهاي مطرح شده است و تا زماني كه نتواند پول سپردهگذاران را پرداخت كند واقعا هيچ كاري صورت نگرفته و دولت اين قول و وعده را داده است.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه ميزان اين س//رمايه از دست رفته چقدر اس//ت گفت: رقم دقيقي در اين خصوصا اعالم نشده است اما اين رقم قابلتوجهاست،متاسفانهمشكالتينيز مثل موسسات كاسپين، ثامنالحجج و آرمان به وجود آمده كه در مورد آنان بايد به سرعت تصميمگيري و اقدام شود.

وي تاكيد كرد: اين ضعف تنها به دولت برنميگردد بلكه دستگاههاي مرب//وط ديگري در اي//ن موضوعات درگي//ر هس//تند كه بخش//ي از اين ضعفها ب//ه قوه قضاييه وارد اس//ت بهط//وري كه در برخي م//وارد نبايد اين قوه وارد ميشد اما به صالحديد خود وارد ش//ده كه ب//ه اين موضوع آسيب زده است.

نماينده مردم ته//ران در مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: گاهي يك تصميم غلط، باعث پيچيدگي بيشتر موضوع ميش//ود و بهط//ور مثال در موضوع پديده شانديز ورود دادستان خراس//ان باعث بروز مش//كالتي شد و موضوع عميقت//ر از اصل آن جلوه كرد. مش//كلي كه س//ه سال به طول ميانجامد، نش//اندهنده ناكارآمدي دس//تگاههاي مربوطه است. مطهري تصريح كرد: البته ريشه اين نقصانها به دول//ت نهم و ده//م برميگردد و نقط//ه ش//روع آن از دولتهاي قبلي بوده اس//ت و در اين دولت هم بانك مركزي نظارت كافي و اطالعرساني را به درستي نداده و بايد جلوي مساله را زودتر ميگرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.