دیوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده بورسيههاهيچمحدودیتيندارد

Jahan e-Sanat - - News - موضع رسمی

رييس ديوان عدال//ت اداري با بيان اينكهديوانهيچمحدوديتيدررسيدگي به پرونده بورسيهها ندارد، گفت: ديوان عدال//ت اداري اگر تخلف//ي از قوانين و مقررات ش//ده باش//د به آن رسيدگي ميكند. ب//ه گزارش ايلنا، محمدكاظم بهرامي در جمع خبرنگاران در ارتباط با آخرين وضعيت رسيدگي به شكايت دانشجويان بورس//يه و اينكه سرانجام رس//يدگي به اين پروندهه//ا در ديوان عدالتاداريبهكجارسيدهاست،گفت: پروندههاي بورسيهها، يك سير مراحلي داشته و برخي شكايات مربوط به وزارت علوم و وزارت بهداش//ت بوده كه به آن ورودنميكنمامادررسيدگيبهآنچهكه در صالحيت ديوان عدالت اداري است، هيچ محدوديتي نداريم. رييس ديوان عدالتاداريخاطرنشانكرد:اينمساله را بارها اع//الم كرديم كه ديوان عدالت اداري آماده رسيدگي است و هماكنون نيز رسيدگي به شكايات در صالحيت ديوان عدالت اداري در حال انجام است و هيچ گونه محدوديتي در اين ارتباط وج//ود ندارد. بهرامي در پاس//خ به اين سوال كه آيا احتمال دارد ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين پروندهها حكم بهبازگشتمجدددانشجويانبهتحصيل بورسيهبدهدياخيرگفت:ديوانعدالت اگرتخلفيازقوانينومقرراتشدهباشد رسيدگي ميكند. وي افزود: در مراحل اوليهح//دود052 پروندهبهديوانوارد شدكهگفتندبحثهايعلميوآموزشي است و پروندهها به وزارت علوم يا وزارت بهداشتارجاعشد.پروندههاييكهمربوط به تخطي از قوانين و مقررات اس//ت را ديوان عدالت رسيدگي ميكند. رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به سوالي مبنيبراينكهآياتابهحالحكميصادر شدهاست؟افزود:االناطالعندارم.شايد راي صادر شده باشد زيرا پروندهها مورد بهمورددرشعبديوانرسيدگيميشود ودرصالحيتهياتعمومينيست.هر كسيكهشكايتميكندبايدبهصورت موردي بررسي شود كه شكايتش وارد است يا خير و تخطي از مقررات صورت گرفتهيانه.بنابراينرسيدگيهابراساس شكايت صورت گرفته انجام ميشود؛ در جايي كه تخطي از قانون صورت گرفته باشد، شكايت وارد است و حكم به نفع شاكيصادرميشودوبالكعس.ويبيان داشت: بايد اين مطلب هم مدنظر قرار گيرد كه از مجموع شكايتهاي واصله بهديوانعدالتاداري،حدود33 تا43 درص//د وارد تلقي و در ارتباط با مابقي شكايتها،قرارياحكمبهردشكايتصادر ميشود. بنابراين اين طور نيست كه هر شكايتي واصل ميشود، وارد باشد. وي در ارتباط با ميزان و درصد اجراي احكام صادرهازسويديواننيزگفت:دربخش اجراياحكامحدود02 هزارپروندهوارده داشتيموهمينتعدادنيزمختومهشده است و به عبارتي در بحث اجراي احكام مشكلي نداريم. وقتي كه ديوان حكمي صادرميكند،دستگاههامكلفهستند ظ//رف يك ماه حكم را اجرا و به ديوان عدالت اعالم كنند. وي تشريح كرد: در سالگذشتهمواردمحدوديصدورحكم انفصالبرايمديراندستگاههاياجرايي داشتيماماوقتيديدندقضيهجدياست، اقدام به اجراي حكم كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.